YKS Biyoloji Üreme Çeşitleri Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YKS Biyoloji konularından biri olan Üreme Çeşitleri konu anlatımı ve örnek soru çözümleri.

Not: Bu yazı içeriğinin sonunda çıktısını alabilmeniz için içeriğin PDF ‘si de mevcuttur.

Eşeysiz Üreme

Eşeysiz üreme, tek bir bireyin genetik materyalinin tam bir kopyasını oluşturarak yeni bireyler meydana getirmesi sürecidir. Bu üreme türünde genetik çeşitlilik sınırlıdır çünkü yeni bireyler ebeveynle genetik olarak aynıdır. Eşeysiz üreme, birçok farklı canlı türünde, çeşitli yöntemlerle gerçekleşir.

Eşeysiz Üreme Türleri:

1. Bölünme (Amitoz):

Tek hücreli organizmalarda, hücrenin ikiye bölünmesiyle çoğalma gerçekleşir. Bu yöntemde, mitoz bölünme gerçekleşmez ve kromozom sayısı değişmez. Örnek olarak bakteriler ve amipler verilebilir.

2. Tomurcuklanma:

Ebeveynin üzerinde bir tomurcuk oluşur ve bu tomurcuk zamanla büyüyerek yeni bir birey haline gelir. Tomurcuk, ebeveynden besin alarak büyür ve ayrıldığında kendi başına yaşayabilir hale gelir. Örneğin, mayalar ve hidralar.

3. Sporla Üreme:

Bazı bitkiler ve mantarlar, çevresel koşulların elverişli olduğu zamanlarda sporlar oluşturarak ürerler. Sporlar, dayanıklı yapılar olup, uygun koşullarda çimlenerek yeni bir bireye dönüşebilirler. Örneğin, eğrelti otları ve küfler.

4. Vejetatif Üreme:

Bitkilerde, ebeveyn bitkinin bir parçası (kök, gövde, yaprak) kullanılarak yeni bireylerin oluşturulduğu bir üreme şeklidir. Bu yöntemde, yeni bitki mitoz bölünme ile oluşur ve ebeveynle genetik olarak aynıdır. Örneğin, patatesin gözlerinden yeni patates bitkilerinin yetişmesi.

Eşeysiz Üremenin Avantajları:

 • Hızlı ve kolay bir üreme yöntemidir.
 • Çevresel koşullar uygun olduğunda popülasyonun hızlı bir şekilde artmasını sağlar.
 • Genetik olarak özdeş bireyler oluşturur.

Eşeysiz Üremenin Dezavantajları:

 • Genetik çeşitlilik sınırlıdır ve bu da değişen çevre koşullarına karşı adaptasyonu zorlaştırır.
 • Hastalık ve mutasyonlara karşı daha savunmasızdır.

Eşeysiz Üremenin Görüldüğü Canlılar:

 • Bakteriler
 • Amipler
 • Mayalar
 • Hidralar
 • Eğrelti otları
 • Küfler
 • Patates
 • Soğan
 • Sarımsak

Eşeysiz Üremenin Önemi:

Eşeysiz üreme, birçok canlı türünün popülasyonlarının artması ve devamlılığı için önemli bir üreme yöntemidir. Özellikle çevresel koşulların elverişli olduğu durumlarda, bu yöntem hızlı ve kolay bir şekilde yeni bireylerin oluşmasını sağlar.

Eşeyli Üreme

Eşeyli üreme, iki farklı bireyin üreme hücrelerinin (gametlerin) birleşmesiyle gerçekleşen bir üreme yöntemidir. Bu süreçte, erkek ve dişi gametlerin (sperm ve yumurta) döllenme (fertilizasyon) yoluyla birleşmesi sonucunda yeni bir birey oluşur. Eşeyli üremenin temel özelliği, genetik çeşitliliğin sağlanmasıdır.

Eşeyli Üremenin Aşamaları:

1. Gamet Oluşumu:

Eşeyli üremeye başlamadan önce, erkek ve dişi üreme organlarında gamet adı verilen özel hücreler üretilir. Erkek üreme organlarında spermatogenez, dişi üreme organlarında ise oogenez adı verilen özel bölünmelerle gametler oluşur. Gametler, haploid kromozom setine sahiptir.

2. Döllenme:

Sperm ve yumurta hücrelerinin bir araya gelmesi ve birleşmesi döllenme olarak adlandırılır. Döllenme sonucunda diploid kromozom setine sahip zigot adı verilen yeni bir hücre oluşur.

3. Embriyo Gelişimi:

Zigot, bölünme ve farklılaşma yoluyla embriyo adı verilen bir yapıya dönüşür. Embriyo, gelişmekte olan bir organizmanın ilk aşamasıdır.

4. Doğum:

Embriyo, gerekli gelişimi tamamladıktan sonra doğum yoluyla anne organizmadan ayrılır. Bazı canlılarda ise embriyo, yumurtanın içinde gelişerek yavruya dönüşür.

Eşeyli Üremenin Avantajları:

 • Genetik çeşitlilik sağlar ve bu da değişen çevre koşullarına karşı adaptasyonu kolaylaştırır.
 • Hastalık ve mutasyonlara karşı daha fazla direnç sağlar.
 • Yeni ve daha yararlı özelliklerin ortaya çıkmasına olanak tanır.

Eşeyli Üremenin Dezavantajları:

 • Eşeysiz üremeye göre daha yavaş ve karmaşık bir süreçtir.
 • Daha fazla enerji ve kaynak gerektirir.
 • Çevresel koşulların uygun olması gerekir.

Eşeyli Üremenin Görüldüğü Canlılar:

 • Hayvanlar
 • Bitkiler
 • Bazı mantar türleri

Eşeyli Üremenin Önemi:

Eşeyli üreme, canlı türlerinin evrimi ve devamlılığı için önemli bir üreme yöntemidir. Bu yöntem sayesinde genetik çeşitlilik sağlanarak, canlı türleri değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilir ve yeni özellikler kazanabilir.

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme:

Çiçekler, çiçekli bitkilerin üreme organlarıdır. Erkek organ (stamen) sperm üreten polenleri, dişi organ (pistil) ise yumurtaları barındırır. Polenlerin dişi organa ulaşmasıyla döllenme gerçekleşir.

Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme ile ilgili bazı önemli terimler:

 • Polen: Ercik organlarında bulunan ve sperm hücrelerini içeren toz halindeki madde.
 • Yumurta: Yumurtalıkta bulunan ve dişi gameti içeren hücre.
 • Döllenme: Sperm ve yumurtanın birleşmesi.
 • Zigot: Döllenme sonucu oluşan ve yeni bir bireye dönüşecek olan hücre.
 • Embriyo: Zigotun bölünme ve farklılaşma yoluyla oluşturduğu, gelişmekte olan bitki.
 • Tohum: Embriyo ve besin dokusunu içeren ve bitkinin yeni nesline ait embriyonun bulunduğu yapı.

Döllenme Türleri:

Çiçekli bitkilerde iki ana döllenme türü vardır:

 • Kendi Kendine Döllenme: Aynı çiçeğe ait polenlerin yumurtalığı dölleme işlemidir. Bu yöntem, genetik çeşitliliği sınırlar.
 • Çapraz Döllenme: Farklı çiçeklerden gelen polenlerin yumurtalığı dölleme işlemidir. Bu yöntem, genetik çeşitliliği artırır ve daha sağlıklı yavruların oluşmasını sağlar.

Döllenme Sonrası:

Döllenmeden sonra, embriyo saklı tohumun içinde gelişmeye başlar. Embriyonun yanında besin dokusu da bulunur. Bu besin dokusu, embriyonun gelişmesi için gerekli olan besinleri sağlar. Tohum olgunlaştığında, bitkiden ayrılır ve uygun koşullarda çimlenerek yeni bir bitkiye dönüşür.

Eşeyli Üremenin Çiçekli Bitkilere Sağladığı Avantajlar:

 • Genetik çeşitlilik sağlar ve bu da değişen çevre koşullarına karşı adaptasyonu kolaylaştırır.
 • Hastalık ve mutasyonlara karşı daha fazla direnç sağlar.
 • Yeni ve daha yararlı özelliklerin ortaya çıkmasına olanak tanır.

Eşeyli Üreme, Bitki Yetiştiriciliğinde:

Eşeyli üreme, bitki yetiştiriciliğinde yeni ve daha iyi çeşitlerin geliştirilmesi için önemli bir araçtır. Bitki yetiştiricileri, çapraz tozlaşma ve melezleme gibi teknikler kullanarak yeni bitki türleri ve çeşitleri üretebilirler.

Genetik Çeşitlilik ve Adaptasyon

Eşeyli üreme, canlı türlerinde genetik çeşitliliği artıran önemli bir mekanizmadır. Genetik çeşitlilik, bir popülasyondaki bireylerin genleri arasındaki farklılıklardır. Bu farklılıklar, mutasyon, rekombinasyon ve rastgele gen akışı gibi çeşitli faktörler tarafından ortaya çıkar.

Genetik Çeşitliliğin Önemi:

Genetik çeşitlilik, türlerin çevresel değişikliklere adaptasyonu ve evrimi için hayati önem taşır. Genetik çeşitlilik sayesinde populasyonlar:

 • Hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir. Farklı genlere sahip bireyler, farklı hastalıklara karşı farklı direnç seviyelerine sahip olabilir. Bu nedenle, bir hastalık popülasyondaki tüm bireyleri etkilemeden önce, hastalığa karşı dirençli olan bazı bireyler hayatta kalabilir ve türün devamlılığını sağlayabilir.
 • Besin kaynaklarındaki değişimlere daha iyi uyum sağlayabilir. Çevresel koşullar değiştiğinde, bazı besin kaynakları azalabilir veya yok olabilir. Genetik çeşitliliği yüksek olan populasyonlarda, yeni besin kaynaklarını kullanabilen bireyler daha fazla üreme şansı yakalar ve türün hayatta kalma şansını artırır.
 • Habitat değişikliklerine daha iyi uyum sağlayabilir. İklim değişikliği, habitat tahribatı ve diğer çevresel faktörler, türlerin yaşam alanlarını etkileyebilir. Genetik çeşitliliği yüksek olan populasyonlarda, yeni habitatlara uyum sağlayabilen bireyler daha fazla üreme şansı yakalar ve türün hayatta kalma şansını artırır.

Genetik Çeşitliliği Artıran Faktörler:

 • Mutasyon: DNA’daki rastgele değişikliklerdir. Mutasyonlar yeni genler ve aleller oluşturabilir ve bu da genetik çeşitliliği artırır.
 • Rekombinasyon: Eşeyli üreme sırasında kromozomların parçalanması ve yeniden birleşmesidir. Rekombinasyon, yeni gen kombinasyonları oluşturabilir ve bu da genetik çeşitliliği artırır.
 • Rastgele Gen Akışı: Bireylerin bir popülasyondan diğerine göç etmesidir. Rastgele gen akışı, yeni genlerin bir popülasyona taşınmasını sağlar ve bu da genetik çeşitliliği artırır.

Genetik Çeşitliliği Azaltan Faktörler:

 • Popülasyon darboğazı: Bir popülasyondaki birey sayısının ani ve dramatik bir şekilde azalmasıdır. Popülasyon darboğazı, genetik çeşitliliği azaltır ve türün yok olma riskini artırır.
 • Habitat tahribatı: Doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi, türlerin gen havuzlarını küçülterek genetik çeşitliliği azaltır.
 • Akraba çiftleşmesi: Yakın akraba bireyler arasında çiftleşme, gen havuzunun daralmasına ve genetik çeşitliliğin azalmasına neden olur.

Genetik Çeşitliliği Korumak:

Genetik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunması için kritik önem taşır. Genetik çeşitliliği korumak için:

 • Doğal habitatları korumak: Doğal habitatların tahrip edilmesi, türlerin gen havuzlarını küçülterek genetik çeşitliliği azaltır. Bu nedenle, doğal habitatları korumak ve restore etmek genetik çeşitliliği korumak için önemlidir.
 • Sürdürülebilir avlanma ve balıkçılık: Aşırı avlanma ve balıkçılık, popülasyonların azalmasına ve genetik çeşitliliğin kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir avlanma ve balıkçılık uygulamalarının benimsenmesi önemlidir.
 • Genetik çeşitliliği koruma programları: Nesli tükenmekte olan türlerin gen havuzlarını korumak için tutsak yetiştirme programları ve gen bankaları gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir.

 

YKS Biyoloji Üreme Çeşitleri Soru Çözümü

Örnek Soru 1: Eşeysiz üremenin bir özelliği nedir?

A. Genetik çeşitlilik yüksektir.

B. Yeni bireyler ebeveynle genetik olarak farklıdır.

C. Üreme sadece çok hücreli organizmalarda görülür.

D. Yeni bireyler ebeveynle genetik olarak aynıdır.

E. Eşeysiz üreme sadece hayvanlarda görülür.

Çözüm:

Eşeysiz üremenin temel özelliği, tek bir bireyin genetik materyalinin tam bir kopyasını oluşturarak yeni bireyler meydana getirmesidir. Bu süreçte, yeni oluşan bireyler ebeveynle genetik olarak aynıdır çünkü eşeysiz üreme, ebeveynin genetik materyalinin birebir kopyalanmasıyla gerçekleşir. Bu durum, eşeysiz üremenin en belirgin karakteristiğidir ve genetik çeşitliliği sınırlar.

Seçeneklere bakacak olursak:

A. Genetik çeşitlilik yüksektir. – Yanlış, çünkü eşeysiz üreme genetik çeşitliliği artırmaz; yeni bireyler ebeveynin genetik kopyalarıdır.

B. Yeni bireyler ebeveynle genetik olarak farklıdır. – Yanlış, eşeysiz üreme ile oluşan yeni bireyler, genetik olarak ebeveynle aynıdır.

C. Üreme sadece çok hücreli organizmalarda görülür. – Yanlış, eşeysiz üreme tek hücreli organizmalarda da yaygındır (örneğin, bakteriler ve bazı algler).

D. Yeni bireyler ebeveynle genetik olarak aynıdır. – Doğru, bu eşeysiz üremenin temel özelliğidir.

E. Eşeysiz üreme sadece hayvanlarda görülür. – Yanlış, eşeysiz üreme birçok canlı türünde görülür, örneğin bakteriler, bazı bitkiler, mantarlar ve hayvanların bazı türleri.

Bu nedenlerle, doğru cevap D. Yeni bireyler ebeveynle genetik olarak aynıdır.


Örnek Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üreme yöntemlerinden biri değildir?

A. Tomurcuklanma

B. Sporla üreme

C. Gamet oluşumu

D. Vejetatif üreme

E. Kendi kendine döllenme

Çözüm:

Eşeysiz üreme, tek bir bireyin genetik materyalinin bir kopyasını oluşturarak yeni bireyler ürettiği bir süreçtir. Bu süreç, genetik çeşitliliğin sınırlı olduğu bir üreme şeklidir çünkü yeni bireyler ebeveynle genetik olarak aynıdır. Eşeysiz üremenin çeşitli yöntemleri vardır:

 • A. Tomurcuklanma: Ebeveynin üzerinde bir tomurcuk oluşur ve bu tomurcuk zamanla büyüyerek yeni bir birey haline gelir. Bu yöntem, özellikle bazı tek hücreli organizmalar ve bazı bitkilerde görülür.
 • B. Sporla Üreme: Bazı bitkiler ve mantarlar, çevresel koşulların elverişli olduğu zamanlarda sporlar oluşturarak ürerler. Sporlar, dayanıklı yapılar olup, uygun koşullarda çimlenerek yeni bir bireye dönüşebilirler.
 • D. Vejetatif Üreme: Bitkilerde, ebeveyn bitkinin bir parçası (kök, gövde, yaprak) kullanılarak yeni bireylerin oluşturulduğu bir üreme şeklidir. Bu yöntemde, yeni bitki ebeveynle genetik olarak aynıdır.

Bu seçenekler, eşeysiz üremenin çeşitli formalarını temsil eder. Ancak,

 • C. Gamet oluşumu: Eşeyli üremede rol oynar. Gametler, erkek ve dişi üreme hücreleridir ve eşeyli üremede birleşerek yeni bir bireyin oluşumuna katkıda bulunurlar. Bu süreç, genetik çeşitliliğin artmasına olanak tanır.
 • E. Kendi kendine döllenme: Aslında bir tür eşeyli üreme yöntemidir. Aynı bireyin hem erkek hem de dişi gametler üretip, bu gametlerin döllenme ile yeni bireyler oluşturduğu bir süreçtir. Bu yöntem, genetik çeşitliliği artırabilir, ancak sınırlı bir genetik çeşitlilik sağlar.

Sonuç olarak, “C. Gamet oluşumu” seçeneği eşeysiz üreme yöntemlerinden biri değildir ve bu sorunun doğru cevabıdır. Gamet oluşumu, eşeyli üremeye özgü bir süreçtir ve genetik materyalin karışımını içerir, eşeysiz üreme ise tek bir bireyden yeni bireylerin oluşumunu ifade eder.


Örnek Soru 3: Çiçekli bitkilerde döllenme sonrası oluşan yapı hangisidir?

A. Polen

B. Zigot

C. Spor

D. Gamet

E. Tomurcuk

Çözüm:

Bu soru, çiçekli bitkilerdeki üreme sürecinin anlaşılmasını test eder. Çiçekli bitkilerde üreme, polenin (erkek gametofit) dişi organa (pistil) ulaşması ve burada yer alan yumurta hücresi ile birleşmesi sonucunda gerçekleşir. Bu birleşme işlemine döllenme denir. Döllenme sonucu, erkek ve dişi gametlerin birleşmesiyle zigot oluşur.

 • Polen (Seçenek A): Polen, sperm hücrelerini taşıyan erkek gametofittir ve döllenmeyi sağlayan araçtır, ancak döllenme sonrası oluşan yapı değildir.
 • Zigot (Seçenek B): Döllenme sonucu oluşan ilk hücredir ve yeni bireyin gelişimini başlatan yapıdır. Bu seçenek doğru cevaptır.
 • Spor (Seçenek C): Bazı bitkiler ve mantarlar sporlar yoluyla ürerler, ancak çiçekli bitkilerde döllenme sonucu oluşan yapı zigottur, spor değildir.
 • Gamet (Seçenek D): Gametler, döllenme işlemine katılan erkek ve dişi üreme hücreleridir (sperm ve yumurta), ancak döllenme sonucu oluşan yapı değildirler.
 • Tomurcuk (Seçenek E): Tomurcuklanma, bazı organizmaların eşeysiz üreme yöntemidir ve çiçekli bitkilerdeki döllenme sonucu oluşan yapıyla ilgili değildir.

Sonuç: Çiçekli bitkilerde döllenme sonucu oluşan yapı, zigottur (Seçenek B). Zigot, döllenme sonrası gelişerek embriyo ve sonrasında yeni bir bitki bireyine dönüşen temel hücredir.


Örnek Soru 4: Eşeyli üremenin genetik çeşitliliğe etkisi nedir?

A. Genetik çeşitliliği azaltır

B. Genetik çeşitliliği artırmaz

C. Genetik çeşitliliği artırır

D. Eşeyli üreme genetik çeşitlilikle ilgili değildir

E. Sadece hastalıklara karşı direnç sağlar

Çözüm:

Eşeyli üreme genetik çeşitliliği artırır. Bu, çünkü eşeyli üreme sürecinde, anne ve babanın genetik materyali birleşerek yeni bir birey oluşturur. Her ebeveynden gelen genlerin rastgele kombinasyonlarıyla, her yeni birey genetik olarak farklı olacaktır. Bu da genetik çeşitliliği artırır ve türlerin uyum sağlama ve evrimsel olarak gelişme yeteneğini artırır. Dolayısıyla, doğru cevap C‘dir.


Örnek Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi hem eşeyli hem de eşeysiz üremenin ortak bir özelliği sayılmaz?

A. Yavru bireylerin oluşumu

B. Genlerin nesilden nesile aktarılması

C. Popülasyonun artışı

D. Canlıların genetik çeşitliliğinin artması

E. Organizmanın kendi kendine çoğalabilmesi

Çözüm:

Bu sorunun detaylı çözümü için, hem eşeyli hem de eşeysiz üremenin özelliklerini inceleyelim ve ardından hangi seçeneğin bu iki üreme şeklinin ortak özelliği olmadığını belirleyelim:

 • A. Yavru bireylerin oluşumu: Hem eşeyli hem de eşeysiz üreme, yeni bireylerin oluşumunu sağlar. Bu, her iki üreme türünün temel amacıdır.
 • B. Genlerin nesilden nesile aktarılması: Hem eşeyli üreme yoluyla (iki ebeveynin genetik materyalinin birleşmesiyle) hem de eşeysiz üreme yoluyla (genellikle tek bir ebeveynin genetik materyalinin kopyalanması yoluyla) genler nesilden nesile aktarılır.
 • C. Popülasyonun artışı: Her iki üreme yöntemi de popülasyonun artmasını sağlar, ancak hız ve etkinlik açısından farklılıklar gösterebilir.
 • D. Canlıların genetik çeşitliliğinin artması: Bu nokta, her iki üreme türü arasındaki önemli bir farkı işaret eder. Eşeyli üreme, iki farklı ebeveynin genetik materyalinin birleşmesi sonucu genetik çeşitliliği artırır. Ancak, eşeysiz üreme genellikle tek bir ebeveynin genetik kopyalarını ürettiğinden, genetik çeşitlilik artışı sağlamaz veya çok sınırlıdır.
 • E. Organizmanın kendi kendine çoğalabilmesi: Eşeysiz üreme, genellikle tek bir ebeveynin kendi kendine çoğalabilmesi anlamına gelir. Eşeyli üreme ise, genellikle iki ebeveynin genetik materyalini birleştirmeyi gerektirir.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, D. Canlıların genetik çeşitliliğinin artması seçeneği, hem eşeyli hem de eşeysiz üremenin ortak bir özelliği sayılmaz. Eşeyli üreme, genetik çeşitliliği artırma potansiyeline sahiptirken, eşeysiz üreme bu çeşitliliği önemli ölçüde artırmaz. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir.


Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap