YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Konu anlatımı ve Örnek Soru Çözümleri

YKS Coğrafya Doğa ve İnsan Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümleri

YKS Coğrafyanın ilk ünitesi olan Doğa ve İnsan konusunun konu anlatımı ve örnek detaylı soru çözümü yazı içeriğinde mevcuttur. Takıldığınız konular olursa yorum bölümüne yazabilirsin.

Coğrafi Çevre Kavramı

Coğrafi çevre, doğal ve beşeri unsurların etkileşimiyle oluşan karmaşık bir bütündür. Bu unsurlar şunlardır:

Doğal Unsurlar

Doğayı oluşturan dört temel unsur, birbiriyle etkileşim halinde olan ve dünyayı yaşanabilir kılan karmaşık bir sistem oluşturur. Bu unsurlar şunlardır:

1. Atmosfer (Hava Küre): Dünyamızı saran ve çeşitli gazlardan oluşan atmosfer, hava olayları, iklim ve hava kirliliği gibi birçok önemli konuda rol oynar. Atmosferin %78’i azot, %21’i oksijen ve %1’i de diğer gazlardan oluşur. Atmosferi inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.

2. Hidrosfer (Su Küre): Akarsular, göller, denizler, okyanuslar ve yer altı suları gibi tüm su kaynaklarını kapsayan hidrosfer, dünyanın %71’ini kaplar ve yaşamın temel kaynağıdır. Hidrosferi inceleyen bilim dalına hidrografya denir.

3. Litosfer (Taş Küre): Yer kabuğunun en dış katmanını oluşturan litosfer, kayalardan ve minerallerden oluşur. Dağlar, vadiler, platolar ve kıtalar litosferin birer parçasıdır. Litosferi inceleyen bilim dalına jeomorfoloji denir.

4. Biyosfer (Can Küre): Litosfer, atmosfer ve hidrosferin bir araya gelmesiyle oluşan biyosfer, tüm canlıları ve yaşam ortamlarını kapsar. Biyosferi inceleyen bilim dalına biyocoğrafya denir.

Dört Unsurun Etkileşimi:

Bu dört unsur birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir. Örneğin, atmosferdeki yağmur hidrosfere katılır ve litosferi aşındırır. Bitkiler (biyosfer) atmosferdeki karbondioksiti kullanarak fotosentez yapar ve oksijen üretir. Bu oksijen, atmosferde yaşayan canlılar için hayati önem taşır.

Beşerî Unsurlar

 • Nüfus: Nüfusun dağılışı ve özellikleri coğrafi çevreyi etkiler.
 • Ekonomi: Ekonomik faaliyetler doğal çevreyi değiştirir.
 • Teknoloji: Teknolojinin gelişmesi insan-doğa etkileşimini dönüştürür.
 • Kültür: Kültürel değerler ve inançlar coğrafi çevreyi şekillendirir.

İnsan ve Doğa Etkileşimi

Doğa ve insan, ilk çağlardan beri bir etkileşim içindedir. Bu etkileşim, karşılıklı bir alışveriş ve değişim sürecidir. İnsan, doğadan yararlanırken onu da etkiler. Doğal ortam da insan yaşamına yön verir ve onu şekillendirir.

İnsanın Doğaya Etkisi

İnsan, doğaya çeşitli şekillerde etki eder. Barajlar inşa ederek su kaynaklarını kontrol eder, bataklıkları kurutarak tarım alanları açar, ormanları tahrip ederek doğal dengeyi bozar. Tüneller, köprüler ve viyadükler inşa ederek ulaşımı kolaylaştırır, maden ocakları açarak doğal kaynakları çıkarır.

Doğanın İnsana Etkisi

Doğa da insan yaşamına çeşitli şekillerde etki eder. Soğuk iklim bölgelerinde evler kalın duvarlı, küçük pencereli ve dik çatılı olur. Güneydoğu Asya’da yaşayan insanların temel besin kaynağı pirinçtir. Orta kuşakta yaşayan insanların mevsimlere göre giysi ihtiyaçları fazladır. Yer şekillerinin engebeli olduğu Doğu Karadeniz kıyılarında temel geçim balıkçılıktır. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı ve don olayları ulaşımı olumsuz etkiler. Deprem, tsunami, kasırga gibi doğal afetler can ve mal kaybına neden olabilir.

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma, günümüzün en önemli kavramlarından biridir. Bu kavram, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları ve çevreyi tahrip etmeden, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modelini ifade eder.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri şunlardır:

 • Eşitlik: Sürdürülebilir kalkınma, tüm insanların refahını ve eşitliğini gözetmelidir.
 • Sürdürülebilirlik: Ekonomik kalkınma, doğal kaynakların korunması ve çevrenin gözetilmesi ile dengelenmelidir.
 • Dayanıklılık: Ekonomik ve sosyal sistemler, doğal afetlere ve diğer risklere karşı dayanıklı olmalıdır.
 • Katılımcılık: Sürdürülebilir kalkınma sürecine tüm paydaşlar dahil edilmelidir.

Sürdürülebilir kalkınma için yapılması gerekenler:

 • Doğal kaynakların bilinçli kullanımı: Doğal kaynakların sınırlı olduğunu ve korunması gerektiğini bilerek, bilinçli bir şekilde kullanmalıyız.
 • Çevre kirliliğiyle mücadele: Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri almalı ve çevreyi korumak için çalışmalıyız.
 • Küresel ısınmaya karşı mücadele: Sera gazı emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek için gerekli adımları atmalıyız.
 • Ekonomi ve kalkınma: Ekonomik kalkınma planları, doğal kaynakların korunması ve çevrenin gözetilmesi ile uyumlu olmalıdır.
 • Eğitim ve farkındalık: Sürdürülebilir kalkınma konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve eğitim çalışmaları yapmak önemlidir.

Sürdürülebilir kalkınma, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Hepimiz, bu konuda üzerimize düşeni yaparak gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalıyız.

Sürdürülebilir kalkınma için bazı örnekler:

 • Geri dönüşüm: Atıkların geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına ve kirliliğin azaltılmasına katkıda bulunur.
 • Enerji tasarrufu: Enerji tasarrufu yapmak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur.
 • Yeşil binalar: Yeşil binalar, enerji ve su tasarrufu sağlayarak çevreye daha az zarar verir.
 • Sürdürülebilir tarım: Sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ve su kaynaklarının korunmasına ve gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunur.

Coğrafi Alanlarda Beşerî Faaliyetler

Beşerî faaliyetler, insanın doğada varlığını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı tüm faaliyetlerdir. Bu faaliyetler coğrafi alanlara göre değişiklik gösterir. Başlıca coğrafi alanlar ve beşerî faaliyetler şunlardır:

Tarım Alanları

 • Bitkisel üretim: Tahıllar, baklagiller, sebzeler ve meyveler yetiştirilir.
 • Hayvansal üretim: Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı hayvancılık gibi faaliyetler yapılır.
 • Tarımsal faaliyetler coğrafi koşullara (iklim, toprak, su) göre değişiklik gösterir.

Orman Alanları

 • Ahşap üretimi: Ormanlardan kereste ve diğer ahşap ürünleri elde edilir.
 • Ormancılık: Ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılır.
 • Rekreasyon faaliyetleri: Doğa yürüyüşü, kampçılık, piknik gibi faaliyetler için kullanılır.

Maden Alanları

 • Maden ve mineral çıkarmacılık: Yer altı ve yer üstü madenlerinden kömür, demir, bakır, altın gibi madenler ve mineraller çıkarılır.
 • Madencilik faaliyetleri çevreye zarar verebilir. Bu nedenle, çevreye duyarlı madencilik uygulamalarının geliştirilmesi önemlidir.

Sanayi Alanları

 • Üretim ve sanayi faaliyetleri: Çeşitli ürünler üretmek için fabrikalar ve tesisler kurulur.
 • Sanayi faaliyetleri enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önemlidir.
 • Sanayi faaliyetleri hava, su ve toprak kirliliğine neden olabilir. Bu nedenle, çevre kirliliğini önlemek için gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Turizm Alanları

 • Turizm ve rekreasyon faaliyetleri: Tarihi ve doğal güzelliklere sahip alanlarda turizm faaliyetleri yapılır.
 • Turizm, bölge ekonomisine katkıda bulunur.
 • Turizm faaliyetleri çevreye zarar verebilir. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi önemlidir.

Beşerî faaliyetlerin coğrafi alanlarda dağılımını etkileyen faktörler

 • İklim: Sıcaklık, yağış ve güneşlenme süresi gibi iklim faktörleri tarım, ormancılık ve turizm gibi faaliyetleri etkiler.
 • Toprak: Toprağın türü ve verimliliği tarımsal üretimi etkiler.
 • Su: Su kaynaklarının miktarı ve dağılımı tarım, sanayi ve turizm gibi faaliyetleri etkiler.
 • Yer şekilleri: Dağlar, ovalar ve kıyılar gibi yer şekilleri insan yerleşimlerini ve faaliyetlerini etkiler.
 • Ulaşım: Ulaşım imkanları sanayi ve turizm gibi faaliyetlerin gelişmesini etkiler.

 

Nüfus ve Coğrafya

Nüfus ve coğrafya, birbirini karşılıklı etkileyen iki önemli kavramdır. Nüfusun dağılışı ve özellikleri, coğrafi çevreyi doğrudan etkilerken, coğrafi koşullar da nüfusun dağılımını ve özelliklerini şekillendirir.

Nüfusun Coğrafi Çevreye Etkileri

 • Nüfus yoğunluğu: Nüfusun yoğun olduğu alanlarda doğal kaynaklara olan talep artar. Bu durum, su, toprak ve enerji gibi kaynakların aşırı kullanılmasına ve tükenmesine yol açabilir.
 • Çevre kirliliği: Nüfus yoğunluğu arttıkça, atık ve kirlilik de artar. Hava, su ve toprak kirliliği, insan ve diğer canlılar için ciddi sağlık riskleri oluşturur.
 • Arazi kullanımı: Nüfus artışı, tarım arazilerinin ve doğal alanların imara açılmasına neden olabilir. Bu durum, doğal habitatların tahrip olmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açabilir.

Coğrafi Çevrenin Nüfus Üzerine Etkileri

 • İklim: İklim koşulları, nüfusun dağılımını ve yoğunluğunu önemli ölçüde etkiler. Sıcak ve ılıman iklimlere sahip bölgeler, daha fazla nüfusa ev sahipliği yapar.
 • Toprak: Verimli topraklar, tarımsal üretim için uygun koşullar sunar ve bu da nüfus yoğunluğunu artırır.
 • Su: Su kaynaklarının miktarı ve dağılımı, insan yerleşimlerini ve nüfus yoğunluğunu belirleyen önemli bir faktördür.
 • Yer şekilleri: Dağlık ve engebeli araziler, nüfus yoğunluğunu düşürürken, ovalar ve kıyı bölgeleri daha fazla nüfusa ev sahipliği yapar.

Nüfus ve Coğrafya Arasındaki Etkileşimin Sonuçları

Nüfus ve coğrafya arasındaki etkileşim, birçok önemli sonuca yol açar. Bu sonuçlardan bazıları şunlardır:

 • Kalkınma ve gelişme: Nüfusun yoğun olduğu alanlarda kalkınma ve gelişme daha hızlı ilerler.
 • Çevresel sorunlar: Nüfus artışı ve yoğunluk, çevresel sorunların artmasına neden olur.
 • Göç: Nüfusun yoğun olduğu alanlarda yaşanan çevresel sorunlar ve kalkınma imkanlarının yetersizliği göçlere yol açabilir.

 

Doğa ve İnsan Örnek Soru ve Detaylı Soru çözümleri

 

Örnek Soru 1) Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için coğrafi alanlarda hangi beşerî faaliyetler ön plana çıkarılmalıdır? Bu faaliyetlerin coğrafi çevreye olası etkileri nelerdir?

Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı için Coğrafi Alanlarda Öne Çıkarılacak Beşerî Faaliyetler ve Olası Etkileri

Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, günümüzün en önemli küresel sorunlarından biridir. Bu sorunun çözümü için coğrafi alanlarda çeşitli beşerî faaliyetler ön plana çıkarılmalıdır. Bu faaliyetlerin bazıları şunlardır:

1. Tarımsal Faaliyetlerde Sürdürülebilir Uygulamalar:

 • Agroekoloji: Doğal kaynakların korunmasına ve tarımsal üretimde verimin artmasına katkıda bulunan agroekoloji ilkelerinin uygulanması.
 • Hassas tarım: Toprak ve su kaynaklarının korunmasına odaklanan hassas tarım tekniklerinin kullanımı.
 • Organik tarım: Kimyasal gübre ve pestisit kullanımının azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması.
 • Sulama sistemlerinin modernize edilmesi: Suyun daha verimli kullanılmasını sağlayacak modern sulama sistemlerinin kurulması.

Olası Etkiler:

 • Toprak ve su kaynaklarının korunması
 • Tarımsal üretimde verimin artması
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Çevre kirliliğinin azalması

2. Ormancılık Faaliyetlerinde Sürdürülebilirlik:

 • Ağaçlandırma çalışmaları: Bozuk orman alanlarının yeniden ağaçlandırılması ve yeni orman alanlarının oluşturulması.
 • Sürdürülebilir orman yönetimi: Ormanların gelecek nesiller için korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlayacak planlama ve uygulamalar.
 • Yasa dışı ormancılık faaliyetleriyle mücadele: Kaçak ağaç kesimi ve orman tahribatının önlenmesi için etkin tedbirler.

Olası Etkiler:

 • Orman alanlarının korunması ve artması
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması
 • İklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunma
 • Toprak ve su kaynaklarının korunması

3. Madencilik Faaliyetlerinde Çevreye Duyarlılık:

 • Çevreye duyarlı madencilik teknolojilerinin kullanımı: Madencilik faaliyetlerinin çevreye olan zararlarını en aza indirecek teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Maden sahalarının rehabilitasyonu: Madencilik faaliyeti sona eren sahaların çevreye zarar vermeden yeniden doğal hale getirilmesi.
 • Madencilik faaliyetlerinin denetlenmesi: Çevreye duyarlı olmayan madencilik faaliyetlerinin engellenmesi için etkin denetimler.

Olası Etkiler:

 • Çevre kirliliğinin azalması
 • Toprak ve su kaynaklarının korunması
 • Biyolojik çeşitliliğin korunması
 • Madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi

4. Sanayi Faaliyetlerinde Temiz Üretim ve Enerji Verimliliği:

 • Temiz üretim teknolojilerinin kullanımı: Sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan atık ve kirliliği en aza indirecek teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Enerji verimliliğinin artırılması: Enerjinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak yatırımlar ve uygulamalar.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı: Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının sanayide kullanımının yaygınlaştırılması.

Olası Etkiler:

 • Hava, su ve toprak kirliliğinin azalması
 • Sera gazı emisyonlarının azalması
 • Enerji kaynaklarının korunması
 • Sürdürülebilir sanayileşme

5. Turizm Faaliyetlerinde Sürdürülebilirlik:

 • Ekoturizm ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının teşvik edilmesi: Yerel halka ve çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi.
 • Turistik tesislerin çevreye uyumlu hale getirilmesi: Enerji ve su tasarrufu, atık yönetimi gibi konularda gerekli önlemlerin alınması.
 • Turistik alanlarda ziyaretçi sayısının kontrol edilmesi: Çevreye aşırı yük binmesini engelleyecek şekilde ziyaretçi sayısının sınırlandırılması.

Örnek Soru 2) Nüfus artışı ve yoğunluğun coğrafi çevreye olan etkileri nelerdir? Bu etkileri azaltmak için hangi çözümler önerilebilir?

Nüfus Artışı ve Yoğunluğun Coğrafi Çevreye Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri

Nüfus artışı ve yoğunluğu, coğrafi çevreyi birçok yönden etkileyen önemli bir sorundur. Bu etkilerin bazıları şunlardır:

1. Doğal Kaynaklara Olan Talep Artışı:

Nüfus arttıkça, gıda, su, enerji ve hammadde gibi doğal kaynaklara olan talep de artar. Bu durum, doğal kaynakların aşırı kullanılmasına ve tükenmesine yol açabilir.

2. Çevre Kirliliği:

Nüfus yoğunluğu arttıkça, atık ve kirlilik de artar. Hava, su ve toprak kirliliği, insan ve diğer canlılar için ciddi sağlık riskleri oluşturur.

3. Arazi Kullanımı Değişiklikleri:

Nüfus artışı, tarım arazilerinin ve doğal alanların imara açılmasına neden olabilir. Bu durum, doğal habitatların tahrip olmasına ve biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açabilir.

4. İklim Değişikliği:

Nüfus artışı ve yoğunluğu, sera gazı emisyonlarının artmasına ve iklim değişikliğine katkıda bulunur. İklim değişikliği, kuraklık, sel, fırtına gibi aşırı hava olaylarının sıklığını ve şiddetini artırabilir.

Nüfus Artışı ve Yoğunluğunun Coğrafi Çevreye Olan Etkilerini Azaltmak için Önerilen Çözümler:

1. Sürdürülebilir Kalkınma:

Ekonomik kalkınma, doğal kaynakların korunması ve çevrenin gözetilmesi ile dengelenmelidir.

2. Doğum Kontrolü:

Aile planlaması ve doğum kontrolü uygulamaları ile nüfus artışının kontrol altına alınması

3. Kentsel Planlama:

Yoğun nüfuslu şehirlerde, yeşil alanların artırılması, toplu taşımanın teşvik edilmesi ve enerji verimliliğinin sağlanması gibi kentsel planlama çalışmaları

4. Teknoloji ve Yenilik:

Doğal kaynakları daha verimli kullanmayı ve çevre kirliliğini azaltmayı sağlayacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması

5. Eğitim ve Farkındalık:

Sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmaları yapılması

6. Uluslararası İşbirliği:

Nüfus artışı ve yoğunluğu gibi küresel sorunların çözümü için uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi

Nüfus artışı ve yoğunluğunun coğrafi çevreye olan etkilerini azaltmak için tüm paydaşların (hükümetler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bireyler) ortak çaba göstermesi önemlidir.

Ek Öneriler:

 • Geri dönüşüm ve atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması
 • Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
 • Biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çalışmalar
 • Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için yasal düzenlemelerin yapılması ve uygulanması

Örnek Soru 3) Farklı coğrafi alanlarda (tarım alanları, orman alanları, maden alanları, sanayi alanları, turizm alanları) beşerî faaliyetlerin dağılımını etkileyen faktörler nelerdir? 

Farklı Coğrafi Alanlarda Beşerî Faaliyetlerin Dağılımını Etkileyen Faktörler

Beşerî faaliyetlerin dağılımı, farklı coğrafi alanlarda çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörlerin bazıları şunlardır:

1. Doğal Koşullar:

 • İklim: Sıcaklık, yağış ve güneşlenme süresi gibi iklim faktörleri tarım, ormancılık ve turizm gibi faaliyetleri etkiler.
 • Toprak: Toprağın türü ve verimliliği tarımsal üretimi etkiler.
 • Su: Su kaynaklarının miktarı ve dağılımı tarım, sanayi ve turizm gibi faaliyetleri etkiler.
 • Yer şekilleri: Dağlar, ovalar ve kıyılar gibi yer şekilleri insan yerleşimlerini ve faaliyetlerini etkiler.

2. Ekonomik Faktörler:

 • Pazar ve ulaşım imkanları: Ürünlerin pazarlara taşınması ve ulaşım imkanları, sanayi ve tarım gibi faaliyetlerin dağılımını etkiler.
 • Enerji kaynakları: Enerji kaynaklarının miktarı ve dağılımı sanayi ve diğer faaliyetlerin dağılımını etkiler.
 • Emek gücü: Emek gücünün miktarı ve vasıf düzeyi sanayi ve diğer faaliyetlerin dağılımını etkiler.

3. Politik Faktörler:

 • Hükümet politikaları: Hükümetlerin teşvik ve kısıtlama politikaları, farklı coğrafi alanlarda beşerî faaliyetlerin dağılımını etkiler.
 • Yasal düzenlemeler: Çevre koruma ve arazi kullanımı gibi konulardaki yasal düzenlemeler, beşerî faaliyetlerin dağılımını etkiler.

4. Sosyal ve Kültürel Faktörler:

 • Nüfus dağılımı: Nüfusun yoğun olduğu alanlarda beşerî faaliyetler daha fazla yoğunlaşır.
 • Kültürel değerler ve gelenekler: Farklı coğrafyalarda yaşayan insanların kültürel değerleri ve gelenekleri, beşerî faaliyetlerin türünü ve dağılımını etkiler.

Farklı Coğrafi Alanlarda Beşerî Faaliyetlere Örnekler:

 • Tarım Alanları: Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetleri
 • Orman Alanları: Ahşap üretimi, ormancılık, rekreasyon faaliyetleri
 • Maden Alanları: Maden ve mineral çıkarmacılık
 • Sanayi Alanları: Üretim ve sanayi faaliyetleri
 • Turizm Alanları: Tarihi ve doğal güzelliklere sahip alanlarda turizm faaliyetleri

Beşerî Faaliyetlerin Dağılımını Etkileyen Faktörlerin Önemi:

Farklı coğrafi alanlarda beşerî faaliyetlerin dağılımını etkileyen faktörleri anlamak, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma için önemlidir. Bu faktörlerin dikkate alınmasıyla, farklı coğrafyaların potansiyeli en iyi şekilde değerlendirilebilir ve çevreye zarar vermeden kalkınma sağlanabilir.


Örnek Soru 4) Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin coğrafi çevreye ve beşerî faaliyetlere olan etkileri nelerdir? Bu etkilerle mücadele için hangi önlemler alınabilir?

Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin Coğrafi Çevreye ve Beşerî Faaliyetlere Olan Etkileri ve Mücadele Önlemleri

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, günümüzün en önemli küresel sorunlarından biridir. Bu sorun, coğrafi çevreyi ve beşerî faaliyetleri birçok yönden etkilemektedir.

Coğrafi Çevreye Etkileri:

 • Buzulların erimesi: Deniz seviyesinin yükselmesine ve kıyı bölgelerinin sular altında kalmasına neden olabilir.
 • Aşırı hava olaylarının artması: Kuraklık, sel, fırtına ve kasırga gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve şiddeti artabilir.
 • Hava sıcaklıklarının artması: Bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını daraltabilir ve biyolojik çeşitliliği azaltabilir.
 • Yağış rejiminin değişmesi: Kurak bölgelerde kuraklığın, nemli bölgelerde ise sel ve taşkınların artmasına neden olabilir.

Beşerî Faaliyetlere Etkileri:

 • Tarımsal üretimde azalma: Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları tarımsal üretime zarar verebilir ve gıda güvenliğini tehlikeye atabilir.
 • Su kaynaklarının azalması: Kuraklık ve buzulların erimesi su kaynaklarının azalmasına neden olabilir.
 • Sağlık sorunları: Sıcak hava dalgaları ve aşırı hava olayları insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.
 • Göç: Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları nedeniyle insanlar göç etmek zorunda kalabilir.

Mücadele Önlemleri:

 • Sera gazı emisyonlarının azaltılması: Fosil yakıt kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması ve enerji verimliliğinin artırılması.
 • Ormanların korunması ve ağaçlandırma çalışmaları: Ormanlar atmosferdeki karbondioksiti emerek sera gazı emisyonlarının azalmasına katkıda bulunur.
 • Uyum çalışmaları: Kuraklık, sel ve aşırı hava olaylarına karşı korunmak için altyapı çalışmaları yapılması.
 • Uluslararası işbirliği: Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele için ülkeler arasında işbirliği yapılması.

Bireysel Önlemler:

 • Enerji tasarrufu: Enerji tasarrufu yapmak için evlerde ve işyerlerinde daha az enerji kullanılması.
 • Geri dönüşüm: Atıkların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması.
 • Toplu taşıma kullanımı: Toplu taşıma araçlarının kullanımıyla sera gazı emisyonlarının azaltılması.
 • Daha az et tüketimi: Et üretimi sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağıdır. Daha az et tüketmek emisyonların azalmasına katkıda bulunur.

Örnek Soru 5) Coğrafi bilginin sürdürülebilir kalkınma ve çevre korumadaki rolü nedir? Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) bu konuda nasıl kullanılabilir?

Coğrafi Bilginin Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Korumadaki Rolü

Coğrafi bilgi, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma için kritik öneme sahiptir. Coğrafi bilgi, doğal kaynakların ve insan faaliyetlerinin yer ve zaman içindeki dağılımı hakkında bilgi sağlar. Bu bilgi, aşağıdakiler gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir:

 • Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı: Coğrafi bilgi, doğal kaynakların mevcut durumunu ve gelecekteki trendleri izlemek için kullanılabilir. Bu bilgi, doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi: Coğrafi bilgi, hava, su ve toprak kirliliğinin kaynaklarını ve yayılmasını izlemek için kullanılabilir. Bu bilgi, kirliliğin önlenmesine ve çevrenin korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Afet yönetimi: Coğrafi bilgi, doğal afetlerin riskini değerlendirmek ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için kullanılabilir. Bu bilgi, afetlerin neden olduğu hasarı en aza indirmek ve afetlerden etkilenen topluluklara yardım etmek için kullanılabilir.
 • Kentsel planlama: Coğrafi bilgi, kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesi için kullanılabilir. Bu bilgi, kentsel alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS), coğrafi bilgileri toplamak, depolamak, analiz etmek ve görselleştirmek için kullanılan bilgisayar yazılımlarıdır. CBS, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma için önemli bir araçtır. CBS, aşağıdakiler gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir:

 • Doğal kaynakların haritalanması: CBS, ormanlar, sulak alanlar ve tarım arazileri gibi doğal kaynakların haritalanması için kullanılabilir. Bu haritalar, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için planlama yapmak için kullanılabilir.
 • Çevre kirliliğinin izlenmesi: CBS, hava, su ve toprak kirliliğinin izlenmesi için kullanılabilir. CBS, kirliliğin kaynaklarını ve yayılmasını görselleştirmek ve kirliliğin önlenmesine yönelik politikaların geliştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Afet risk değerlendirmesi: CBS, doğal afetlerin riskini değerlendirmek için kullanılabilir. CBS, sel ve heyelan gibi afetlerin olası etkilerini modellemek ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için kullanılabilir.
 • Kentsel planlama: CBS, kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesi için kullanılabilir. CBS, kentsel alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olacak altyapı ve hizmetlerin planlanması için kullanılabilir.

Örnekler

 • Türkiye’de ormanların korunması: Türkiye’de ormanların korunması için CBS kullanılmaktadır. CBS, ormanların mevcut durumunu ve gelecekteki trendleri izlemek için kullanılmaktadır. Bu bilgi, ormanların sürdürülebilir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlayacak politikaların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Su kirliliğinin izlenmesi: Türkiye’de su kirliliğinin izlenmesi için CBS kullanılmaktadır. CBS, su kirliliğinin kaynaklarını ve yayılmasını izlemek için kullanılmaktadır. Bu bilgi, kirliliğin önlenmesine ve çevrenin korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.
 • Afet risk değerlendirmesi: Türkiye’de doğal afetlerin riskini değerlendirmek için CBS kullanılmaktadır. CBS, sel ve heyelan gibi afetlerin olası etkilerini modellemek ve afetlere karşı hazırlıklı olmak için kullanılmaktadır.

Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap