YKS Hücrenin Yapısı Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü

YKS Biyoloji Hücrenin Yapısı Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümleri

Hücre: Canlıların yapısal ve işlevsel temel birimidir. Tüm canlılar hücrelerden oluşur ve her hücre belirli işlevleri yerine getirir.

Hücrenin Temel Bileşenleri

Hücre, canlıların yapısal ve işlevsel temel birimidir. Tüm canlılar hücrelerden oluşur ve her hücre belirli işlevleri yerine getirir. Hücrenin temel bileşenleri şunlardır:

Hücre Zarı

 • Hücreyi çevreleyen ve koruyan yarı geçirgen bir zardır.
 • Fosfolipit çift katmanından oluşur. Fosfolipitler, hidrofilik (su seven) ve hidrofobik (su sevmeyen) kısımlara sahip moleküllerdir. Fosfolipitlerin hidrofilik kısımları dışarıya, hidrofobik kısımları ise içeriye bakar.
 • Hücre zarında proteinler, karbonhidratlar ve lipidler de bulunur.
 • Hücreye giriş ve çıkışı kontrol eder.
 • Hücre içi ve dışı ortamlar arasındaki farkı korur.
 • Hücrenin şeklini verir.

Hücresel Plazma

 • Hücrenin iç kısmını dolduran ve organelleri barındıran sıvı bir maddedir.
 • Su, proteinler, karbonhidratlar, lipidler ve nükleik asitler içerir.
 • Hücre organellerini taşır.
 • Hücre içi reaksiyonların ortamını sağlar.
 • Hücrenin besin ve oksijen almasını sağlar.
 • Hücrenin atık ürünlerini dışarı atar.

Hücresel Plazmanın Özellikleri:

 • Yarı sıvı kıvam: Hücresel plazma, suyun ve diğer moleküllerin hareket etmesine izin veren yarı sıvı bir kıvama sahiptir.
 • Kolloidal yapı: Hücresel plazma, kolloid adı verilen bir yapıya sahiptir. Kolloidler, büyük moleküllerin bir sıvı içinde dağılmış olduğu sistemlerdir.
 • Viskozite: Hücresel plazma, sudan daha yoğundur ve akma direnci (viskozite) daha fazladır.

Hücre Organelleri

Hücre organelleri, hücrenin belirli işlevlerini yerine getiren yapılardır. Her organelin kendine özgü bir yapısı ve işlevi vardır. Başlıca hücre organelleri şunlardır:

Hücre Çekirdeği

 • Hücrenin yönetim merkezidir.
 • DNA’yı (deoksiribonükleik asit) içerir. DNA, hücrenin genetik bilgilerini taşır.
 • Çekirdek zarı ile çevrilidir. Çekirdek zarı, DNA’yı korumak ve hücreye giriş çıkışı kontrol etmek için önemlidir.
 • Nükleolus (çekirdekçik) adı verilen bir yapı içerir. Nükleolus, ribozomal RNA (rRNA) sentezinden sorumludur. rRNA, ribozomların yapımında kullanılır.

Mitokondri

 • Hücrenin enerji santralleridir.
 • Hücresel solunumu gerçekleştirirler. Hücresel solunum, besinlerin oksijen kullanılarak enerjiye dönüştürülmesi işlemidir.
 • Çift zarlı bir yapıya sahiptir.
 • Kendi DNA’sına sahiptir.
 • ATP (adenozin trifosfat) adı verilen enerji molekülünü üretir. ATP, hücrenin tüm fonksiyonları için gerekli olan enerjiyi sağlar.

Endoplazmik Retikulum (ER)

 • Protein sentezi ve madde taşınması gibi fonksiyonları vardır.
 • İki tipte bulunur: Kaba ER ve Pürüzsüz ER.
 • Kaba ER, ribozomlara bağlıdır ve protein sentezinden sorumludur.
 • Pürüzsüz ER, ribozomlara bağlı değildir ve lipid sentezi, madde taşınması ve detoksifikasyon gibi fonksiyonları vardır.

Golgi Aygıtı

 • Proteinlerin işlenmesi ve paketlenmesi gibi fonksiyonları vardır.
 • Bir dizi yassı keseciklerden oluşur.
 • Proteinleri modifiye eder, paketler ve hücrenin dışına salgılar.

Vakuoller

 • Su, besin ve atık madde gibi çeşitli molekülleri depolar.
 • Bitki hücrelerinde büyük bir vakuol bulunur ve hücreye şeklini verir.
 • Hayvan hücrelerinde ise vakuoller daha küçüktür ve çeşitli fonksiyonları vardır.

Lizozomlar

 • Hücre içi sindirimi gerçekleştirirler.
 • Sindirim enzimleri içeren keseciklerdir.
 • Hücrenin yıpranmış organellerini ve fagositoz yoluyla hücreye giren yabancı maddeleri sindirirler.

Ribozomlar

 • Protein sentezi gerçekleştirirler.
 • İki alt birimden oluşur: Büyük ve küçük alt birim.
 • mRNA (mesajcı RNA) ‘yı okuyarak proteinleri sentezlerler.

Hücre Zarı

 • Hücreyi çevreleyen ve koruyan bir zardır.
 • Fosfolipit çift katmanından oluşur.
 • Yarı geçirgendir.
 • Hücreye giriş ve çıkışı kontrol eder.

Hücre Zarının Özellikleri:

 • Yarı geçirgenlik: Hücre zarı, su ve bazı küçük moleküllerin hücreye girip çıkmasına izin verirken, büyük moleküllerin geçişini engeller.
 • Akıcılık: Hücre zarı, moleküllerin zar içinde hareket etmesine izin verir.
 • Mozaik yapı: Hücre zarı, farklı proteinlerin ve lipidlerin mozaik gibi bir araya gelmesiyle oluşur.

 

Hücre Duvarı

 • Bitki hücrelerinde bulunan ve hücreye destek ve koruma sağlayan bir yapıdır.
 • Selülozdan oluşur.
 • Hücreye şeklini verir.
 • Hücreyi mekanik hasarlardan korur.

Kloroplast

 • Bitki hücrelerinde bulunan ve fotosentez gerçekleştiren bir organeldir.
 • Yeşil renktedir.
 • Klorofil adı verilen bir pigment içerir.
 • Güneş ışığından enerji alarak su ve karbondioksiti glikoza (şeker) dönüştürür.

Hücre Çeşitleri

Prokaryot hücreler ve ökaryot hücreler, canlıların temel yapı taşları olan iki ana hücre çeşididir. Her iki hücre türü de bazı temel benzerliklere sahip olsa da, birçok önemli noktada da farklılık gösterirler.

Prokaryot Hücreler

 • Çekirdek ve zarlı organelleri olmayan basit hücrelerdir.
 • Genellikle 0,2-2 µm boyutundadırlar.
 • DNA’ları sitoplazmada bulunur.
 • Ribozomları 70S’dir.
 • Hücre duvarları peptidoglikan’dan oluşur.
 • Hücre zarı fosfolipit çift katmanından oluşur.
 • Bakteriler ve arkebakteriler prokaryot hücrelere örnektir.

Ökaryot Hücreler

 • Çekirdek ve zarlı organelleri olan karmaşık hücrelerdir.
 • Genellikle 10-100 µm boyutundadırlar.
 • DNA’ları çekirdekte bulunur.
 • Ribozomları 80S’dir.
 • Hücre duvarları (bitki hücrelerinde) selülozdan veya kitinden oluşur.
 • Hücre zarı fosfolipit çift katmanından ve çeşitli proteinlerden oluşur.
 • Hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve protistler ökaryot hücrelere örnektir.

Benzerlikler

 • Her iki hücre türü de bir hücre zarı, sitoplazma, DNA ve ribozomlara sahiptir.
 • Her iki hücre türü de metabolizma, büyüme ve üreme gibi temel yaşam fonksiyonlarını yerine getirir.

Farklılıklar

Özellik Prokaryot Hücreler Ökaryot Hücreler
Çekirdek Yok Var
Zarlı Organeller Yok Var
DNA Konumu Sitoplazmada Çekirdekte
Ribozom Tipi 70S 80S
Hücre Duvarı Peptidoglikan (bazen) Selüloz veya kitin (bazen)
Hücre Zarı Daha basit Daha karmaşık
Boyut 0,2-2 µm 10-100 µm
Örnekler Bakteriler, arkebakteriler Hayvanlar, bitkiler, mantarlar, protistler
 • Çekirdek varlığı: Prokaryot hücrelerde çekirdek yoktur, ökaryot hücrelerde ise çekirdek bulunur. Çekirdek, DNA’yı korur ve hücrenin genetik bilgilerini kontrol eder.
 • Zarlı organeller varlığı: Prokaryot hücrelerde zarlı organeller yoktur, ökaryot hücrelerde ise mitokondri, endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı gibi çeşitli zarlı organeller bulunur. Zarlı organeller, hücrenin farklı fonksiyonlarını yerine getirir.
 • DNA konumu: Prokaryot hücrelerde DNA sitoplazmada bulunur, ökaryot hücrelerde ise DNA çekirdekte bulunur.
 • Ribozom tipi: Prokaryot hücrelerde 70S ribozomlar bulunur, ökaryot hücrelerde ise 80S ribozomlar bulunur. Ribozomlar, protein sentezinden sorumludur.
 • Hücre duvarı: Prokaryot hücrelerde hücre duvarı peptidoglikan’dan oluşur, ökaryot hücrelerde ise hücre duvarı (bitki hücrelerinde) selülozdan veya kitinden oluşur. Hücre duvarı, hücreye şeklini verir ve korur.

Hücre Bölünmesi

Hücre bölünmesi, bir hücrenin iki veya daha fazla yeni hücreye bölünmesi işlemidir. İki ana hücre bölünmesi türü vardır: mitoz ve mayoz.

Mitoz

 • Mitoz, bir hücrenin iki özdeş yavru hücreye bölünmesi işlemidir.
 • Kromozom sayısı yavru hücrelerde ana hücreyle aynıdır.
 • Vücut hücrelerinde (somatik hücrelerde) gerçekleşir.
 • Büyüme, onarım ve doku yenilenmesi gibi fonksiyonlar için gereklidir.
 • Mitoz bölünmesi dört aşamadan oluşur: interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz.

Mayoz

 • Mayoz, bir hücrenin dört haploid yavru hücreye bölünmesi işlemidir.
 • Kromozom sayısı yavru hücrelerde ana hücrenin yarısı kadardır.
 • Cinsiyet hücrelerinde (gametlerde) gerçekleşir.
 • Üreme için gereklidir.
 • Mayoz bölünmesi iki aşamadan oluşur: mayoz I ve mayoz II.

Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar

Özellik Mitoz Mayoz
Yavru hücre sayısı 2 4
Kromozom sayısı Ana hücreyle aynı Ana hücrenin yarısı kadar
Gerçekleştiği hücreler Vücut hücreleri Cinsiyet hücreleri
Fonksiyonu Büyüme, onarım, doku yenilenmesi Üreme
Aşamalar İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz Mayoz I ve mayoz II

Mitoz ve Mayoz Önemi

 • Mitoz, canlıların büyümesini ve gelişmesini sağlar.
 • Mayoz, üreme için gereklidir ve genetik çeşitliliği sağlar.

Hücrenin Yapısı Örnek Soru ve Açıklamalı Çözümleri

Örnek Soru 1) Hücre zarı hangi özelliğinden dolayı yarı geçirgendir?

Hücre zarı, fosfolipit çift katmanından oluşması nedeniyle yarı geçirgendir. Fosfolipit çift katmanı, hidrofilik (su seven) ve hidrofobik (su sevmeyen) bölgelerden oluşan bir yapıdır.

Hidrofilik bölgeler:

 • Fosfolipitlerin baş kısımları su severdir ve hücre zarının dış yüzeyinde ve sitoplazma tarafında bulunur.
 • Su molekülleri bu bölgeden kolayca geçebilir.

Hidrofobik bölgeler:

 • Fosfolipitlerin kuyrukları su sevmezdir ve hücre zarının iç kısmında bulunur.
 • Yağda çözünen moleküller bu bölgeden kolayca geçebilir.

Yarı geçirgenlik:

 • Hücre zarı, su moleküllerinin ve yağda çözünen moleküllerin kolayca geçmesine izin verirken, iyonlar ve büyük moleküller gibi diğer moleküllerin geçişini kontrol eder.
 • Bu sayede hücrenin iç ortamı korunur ve hücrenin işlevleri yerine getirilmesine yardımcı olur.

Hücre zarının yarı geçirgen olmasının önemi:

 • Hücrenin iç ortamını korur.
 • Besin maddelerinin ve atık ürünlerin hücreye girip çıkmasını kontrol eder.
 • Hücrenin şişmesini veya büzülmesini önler.
 • Hücre içi sinyallerin iletilmesine yardımcı olur.

Örnek Soru 2) Mitokondrilerin hücredeki fonksiyonu nedir?

Mitokondriler, hücrenin enerji santralleri olarak bilinir ve aşağıdaki fonksiyonları yerine getirirler:

1. Hücresel Solunum:

Mitokondriler, hücresel solunum adı verilen bir dizi kimyasal reaksiyon aracılığıyla besin maddelerinden enerji üretirler. Bu enerji, hücrenin işlevlerini yerine getirmesi için gerekli olan ATP (adenozin trifosfat) molekülüne dönüştürülür.

2. Reaktif Oksijen Türlerinin (ROS) Yönetimi:

Mitokondriler, hücresel solunumun bir yan ürünü olarak reaktif oksijen türleri (ROS) üretirler. ROS, hücreye zarar verebilir. Mitokondriler, ROS’u kontrol altında tutmak ve hücreye zarar vermesini önlemek için çeşitli mekanizmalara sahiptir.

3. Kalsiyum Homeostazı:

Mitokondriler, hücre içindeki kalsiyum konsantrasyonunu düzenlemeye yardımcı olur. Kalsiyum, hücre sinyalleşmesi ve hücre ölümü gibi birçok önemli hücresel fonksiyonda rol oynar.

4. Apoptozis (Hücre Ölümü):

Mitokondriler, apoptozis adı verilen programlı hücre ölümüne katkıda bulunur. Apoptozis, hasar görmüş veya işlevini yerine getiremeyen hücrelerin yok edilmesi için gereklidir.

5. Demir Metabolizması:

Mitokondriler, demir metabolizmasında önemli bir rol oynar. Demir, hücresel solunum ve diğer birçok önemli hücresel fonksiyon için gereklidir.

Mitokondrilerin fonksiyonlarının bozulması, çeşitli hastalıklara yol açabilir. Örneğin, mitokondriyal DNA’daki mutasyonlar, Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklara neden olabilir.

Örnek Soru 3) Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farklar nelerdir?

Bitki ve hayvan hücreleri, ökaryotik hücreler olmalarına rağmen, birçok önemli noktada farklılık gösterirler.

Temel Farklılıklar:

Özellik Bitki Hücresi Hayvan Hücresi
Hücre Duvarı Var Yok
Kloroplast Var Yok
Vakuol Büyük ve merkezi Küçük ve çok sayıda
Sentriyoller Yok Var
Hücre Şekli Dikdörtgen veya köşeli Yuvarlak veya oval
Diğer Farklılıklar:
 • Hücre Zarı: Bitki hücrelerinde hücre duvarının dışında selülozdan yapılmış bir hücre zarı bulunur. Hayvan hücrelerinde ise hücre duvarı yoktur ve hücre zarı daha esnektir.
 • Sitoplazma: Bitki hücrelerinde sitoplazma, vakuol tarafından büyük ölçüde işgal edilir. Hayvan hücrelerinde ise vakuoller küçük ve çok sayıdadır.
 • Organeller: Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak bulunan organellerin yanı sıra, her iki hücre türünde de sadece birinde bulunan organeller vardır. Örneğin, bitki hücrelerinde kloroplast ve hayvan hücrelerinde sentriyoller bulunur.
 • Hücresel Beslenme: Bitki hücreleri fotosentez yoluyla kendi besinlerini üretebilirler. Hayvan hücreleri ise besinlerini diğer canlılardan alırlar.

Örnek Soru 4) Mitoz ve mayoz bölünme arasındaki farklar nelerdir?

Özellik Mitoz Mayoz
Yavru hücre sayısı 2 4
Kromozom sayısı Ana hücreyle aynı Ana hücrenin yarısı kadar
Gerçekleştiği hücreler Vücut hücreleri Cinsiyet hücreleri
Fonksiyonu Büyüme, onarım, doku yenilenmesi Üreme
Aşamalar İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz Mayoz I ve mayoz II

Örnek Soru 5) Hücre çeperinin fonksiyonu nedir?

Hücre çeperi, bitki hücrelerinin dış kısmında bulunan sert ve rijit bir yapıdır. Hücre çeperinin temel fonksiyonları şunlardır:

1. Mekanik Destek: Hücre çeperi, bitki hücresine şekil verir ve onu mekanik streslere karşı korur. Bu sayede bitkilerin dik durmasını ve dayanıklı olmasını sağlar.

2. Koruma: Hücre çeperi, bitki hücresini patojenler ve zararlı çevresel koşullardan korur.

3. Hücresel Turgorun Düzenlenmesi: Hücre çeperi, hücrenin iç kısmındaki turgor basıncını (su basıncı) düzenler. Turgor basıncı, bitki hücrelerinin gergin ve canlı kalmasını sağlar.

4. Hücresel İletişim: Hücre çeperi, bitki hücreleri arasındaki iletişime yardımcı olur.

Hücre çeperi, selüloz, hemiselüloz, pektin ve lignin gibi çeşitli moleküllerden oluşur. Selüloz, hücre çeperinin ana bileşenidir ve ona sağlamlık ve sertlik kazandırır. Hemiselüloz ve pektin ise hücre çeperinin esnekliğini ve geçirgenliğini sağlar. Lignin ise hücre çeperine daha fazla sertlik ve dayanıklılık kazandırır.

Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap