YKS Kimya Atom ve Periyodik Sistem Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YKS Kimya Atom ve Periyodik Sistem Konu Anlatımı ve Soru Çözümü ile ilgili içeriğin sonunda PDF mevcuttur.

Mendeleyev ve Periyodik Sistem

 • Mendeleyev, 1869’da elementleri atom ağırlıklarına göre sıralayarak periyodik tabloyu oluşturdu.
 • Benzer kimyasal özelliklere sahip elementleri aynı sütunlara yerleştirdi.
 • Bu tahminler, daha sonra keşfedilen elementlerle doğrulanarak, periyodik tablonun doğruluğunu ve değerini kanıtladı.
 • 1869: Mendeleyev, 63 elementi atom ağırlıklarına göre sıralar ve periyodik özelliklerini tablolaştırır.
 • 1870: Meyer, 28 elementle benzer bir çalışma yapar; ancak Mendeleyev’in daha kapsamlı tablosu öne çıkar.
 • Mendeleyev, elementlerin özelliklerinin periyodik tekrarını ve bilinmeyenler için tahminler yapar.
 • Yanılgı: Özelliklerin atom ağırlıklarına bağlı olduğunu düşünmesi.
 • Onur: Mendeleyev’in katkılarına ithafen 1955’te keşfedilen 101 atom numaralı elemente “Mendelevyum” adı verilir.

Moseley ve Modern Periyodik Sistem

 • Henry Moseley, X-ışınları üzerine yaptığı çalışmalarla elementlerin atom numaralarını belirledi.
 • Atom numarasının, elementlerin özellikleri üzerinde atom kütlesinden daha belirleyici olduğunu kanıtladı.
 • Bu buluş, elementlerin periyodik tabloda atom numarasına göre sıralanmasına yol açtı, modern periyodik sistemin temelini oluşturdu.

Periyodik Sistemde Yer Bulma

Atom ve Periyodik Sistem
Atom ve Periyodik Sistem

 

Periyodik sistemde elementler, atom numaralarına göre artan sırayla düzenlenir. Bu yöntem, elementlerin benzer kimyasal ve fiziksel özellikler gösterdiği periyodik bir düzenlilik sağlar. Atom numarasının artışı, elementler arasındaki özelliklerin tekrar eden bir model izlemesine olanak tanır, böylece bilim insanları elementlerin davranışlarını daha kolay tahmin edebilir. Bu düzenleme, kimya alanında çalışmalar yaparken kritik bir araçtır ve elementlerin özelliklerini anlamada temel bir yöntem olarak kabul edilir.

 

Elementlerin Sınıflandırılması

Metaller

 • Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği
 • Parlak yüzey
 • Oda sıcaklığında katı formda (Cıva hariç)
 • Yüksek erime ve kaynama noktaları
 • Şekil verilebilirlik (dövülebilirlik ve uzayabilirlik)
 • Yoğunlukları genellikle yüksek
 • Metalik bağ ile birleşirler
 • Kimyasal reaksiyonlarda genellikle elektron verirler

Ametaller

Fiziksel Özellikleri:

 • Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç).
 • Erime ve kaynama noktaları metallerden düşüktür.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
 • Kırılgan bir yapıya sahiptirler.
 • Yoğunlukları metallerden düşüktür.
 • Genellikle mat bir görünüme sahiptirler.
 • Dövülerek işlenemezler.

Kimyasal Özellikleri:

 • Elektron almaya isteklidirler.
 • Asitler oluşturma eğilimindedirler.
 • Metallerle bileşik oluştururlar.
 • Kolayca iyonlaşabilirler.
 • Farklı allotroplar oluşturabilirler.

 

Yarı Metaller

Fiziksel Özellikleri:

 • Hem metallerin hem de ametallerin bazı fiziksel özelliklerini gösterirler.
 • Isı ve elektriği metallerden daha az, ametallerden ise daha fazla iletirler.
 • Oda sıcaklığında katı haldedirler.
 • Parlak veya mat olabilirler.
 • İşlenebilir, tel veya levha haline getirilebilirler.
 • Kırılgan olma eğilimi gösterirler.

Kimyasal Özellikleri:

 • Hem metallerle hem de ametallerle kimyasal reaksiyona girebilirler.
 • Bazı durumlarda metal, bazı durumlarda ise ametal gibi davranabilirler.
 • Elektron alma ve verme eğilimi gösterirler.
 • Farklı allotroplar oluşturabilirler.

 

Soygazlar

Fiziksel Özellikleri:

 • Renksiz, kokusuz ve tatsızdırlar.
 • Standart şartlarda tek atomlu gazlardır.
 • Yanmaz ve elektrik akımını iletmezler.
 • Soygazlar, diğer elementlere kıyasla zayıf atomlar arası kuvvetlere sahiptir.
 • Bu nedenle, daha düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.
 • Daha büyük atom kütlesine sahip elementler de dahil olmak üzere, soygazların tamamı standart şartlar altında tek atomlu gazlardır.

Kimyasal Özellikleri:

 • Kimyasal tepkimelere girmeye çok az eğilimlidirler.
 • Bu nedenle, “asal gazlar” olarak da bilinirler.
 • Dolu dış elektron kabuklarına sahip olmalarından dolayı, diğer elementlerle elektron alışverişi yapmaya ihtiyaç duymazlar.
 • Son yıllarda, bazı soygazların bileşikler oluşturabileceği keşfedilmiştir.

 

 

 

Periyodik Özelliklerin Değişimi

Atom Yarıçapı

 • Atom numarası arttıkça genellikle azalır. Bunun sebebi, çekirdekteki proton sayısının artmasıyla elektronların çekirdeğe daha fazla çekilmesidir.
 • Aynı grupta aşağıya doğru gidildikçe artar. Sebebi, elektron katmanlarının sayısının artması ve elektronların çekirdekten daha uzakta olmasıdır.

İyon Yarıçapı

 • İyon oluşumuyla değişir:
  • Katyonlar (pozitif yüklü iyonlar) elektron kaybettikleri için küçülürler.
  • Anyonlar (negatif yüklü iyonlar) elektron kazandıkları için büyürler.

İyonlaşma Enerjisi

 • Atom numarası arttıkça genellikle artar. Sebebi, çekirdekteki proton sayısının artmasıyla elektronların çekirdekten koparılmasının zorlaşmasıdır.
 • Aynı grupta aşağıya doğru gidildikçe azalır. Sebebi, elektronların çekirdekten daha uzakta olması ve çekim kuvvetinin azalmasıdır.

Elektronegatiflik

 • Atom numarası arttıkça genellikle artar. Sebebi, çekirdekteki proton sayısının artmasıyla elektron çekme gücünün artmasıdır.
 • Aynı grupta aşağıya doğru gidildikçe azalır. Sebebi, elektronların çekirdekten daha uzakta olması ve çekim kuvvetinin azalmasıdır.

Metal – Ametal Özellik

 • Metaller periyodik tablonun solunda yer alır.
 • Ametaller ise sağ üstte yer alır.
 • Metaller genellikle yumuşakşekillendirilebiliriyi iletken ve parlak olma eğilimindedir.
 • Ametaller ise genellikle sertkırılgankötü iletken ve mat olma eğilimindedir.

Not:

 • Bu bilgiler genel eğilimleri gösterir ve her element için geçerli olmayabilir.
 • Periyodik tabloyu incelerken bu eğilimleri göz önünde bulundurmak, elementlerin özelliklerini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

Örnekler:

 • Lityum (Li), periyodik tablonun sol alt köşesinde yer alan bir metaldir. Yumuşak, şekillendirilebilir ve iyi bir iletkendir.
 • Oksijen (O), periyodik tablonun sağ üst köşesinde yer alan bir ametaldir. Sert, kırılgan ve zayıf bir iletkendir.

 

YKS Kimya Atom ve Periyodik Sistem Soru Çözümü

 

Örnek Soru 1) Mendeleyev, periyodik tabloyu oluştururken elementleri hangi özelliklerine göre sıralamıştır ve bu sıralamanın sonucunda hangi tür tahminler yapabilmiştir?

Mendeleyev, periyodik tabloyu oluştururken elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Bu sıralama yapılırken, benzer kimyasal özelliklere sahip elementleri aynı sütunlara yerleştirme prensibini izlemiştir. Bu yöntem, elementlerin periyodik özelliklerini tablolaştırmasına olanak tanımıştır.

Mendeleyev’in bu sıralamasının sonucunda yaptığı tahminler oldukça çarpıcıdır. O dönemde henüz keşfedilmemiş elementler için yer bırakmış ve bu elementlerin atom ağırlıklarını, kimyasal ve fiziksel özelliklerini tahmin etmiştir. Bu tahminler daha sonra keşfedilen elementlerle doğrulanmış, periyodik tablonun doğruluğunu ve değerini kanıtlamıştır. Örneğin, galyum, germanyum ve skandiyum gibi elementlerin keşfi, Mendeleyev’in tahminlerinin doğruluğunu göstermiştir. Bu başarısı, bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırmış ve periyodik tablonun kabul görmesinde önemli bir rol oynamıştır.


Örnek Soru 2) Henry Moseley’in çalışmaları sonucunda periyodik tabloda hangi ölçütün elementlerin özelliklerini daha iyi açıkladığı keşfedilmiştir ve bu buluş periyodik tablonun düzenlenmesinde nasıl bir değişikliğe yol açmıştır?

Henry Moseley’in çalışmaları sonucunda, elementlerin atom numarasının (yani çekirdekteki proton sayısının) elementlerin özellikleri üzerinde atom kütlesinden daha belirleyici olduğu keşfedilmiştir. Moseley, X-ışınları üzerine yaptığı spektroskopik çalışmalarla, her elementin benzersiz bir X-ışını spektrumuna sahip olduğunu ve bu spektrumların, elementlerin atom numaraları ile doğrudan ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu buluş, elementler arasındaki temel farklılığın atom kütlesinden ziyade atom numarası olduğunu ortaya koymuştur.

Bu keşif, periyodik tablonun düzenlenmesinde önemli bir değişikliğe yol açmıştır. Mendeleyev’in atom ağırlıklarına göre düzenlediği periyodik sistem yerine, elementler artık atom numaralarına göre sıralanmaya başlamıştır. Bu yeni düzenleme, elementlerin periyodik özelliklerinin daha tutarlı ve sistemli bir şekilde ortaya konmasını sağlamıştır. Moseley’in çalışmaları, modern periyodik sistemin temelini oluşturmuş ve kimya biliminin daha da gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu sayede, elementlerin sıralanması ve özelliklerinin anlaşılması daha kesin bir temele oturtulmuş oldu.


Örnek Soru 3) Metaller, ametaller ve yarı metaller arasındaki temel fiziksel ve kimyasal farklar nelerdir?

Metaller, ametaller ve yarı metaller arasındaki temel fiziksel ve kimyasal farklar, bu grupların üyelerinin sahip olduğu karakteristik özelliklere dayanır. Bu özellikler, elementlerin periyodik tablodaki konumlarıyla da yakından ilişkilidir.

Metallerin Özellikleri:

 • Fiziksel Özellikler:
  • Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği gösterirler.
  • Parlak yüzeye sahiptirler.
  • Oda sıcaklığında genellikle katı formdadırlar (Cıva hariç, sıvıdır).
  • Yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.
  • Şekil verilebilirler; dövülebilir ve uzayabilirler.
  • Yoğunlukları genellikle yüksektir.
  • Metalik bağ ile birleşirler.
 • Kimyasal Özellikler:
  • Kimyasal reaksiyonlarda genellikle elektron verirler (oksidasyon olurlar).

Ametallerin Özellikleri:

 • Fiziksel Özellikler:
  • Isı ve elektriği iletmezler (grafit gibi istisnalar dışında).
  • Erime ve kaynama noktaları metallerden düşüktür.
  • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.
  • Kırılgan bir yapıya sahiptirler (katı haldeki ametaller için geçerlidir).
  • Yoğunlukları metallerden düşüktür.
  • Genellikle mat bir görünüme sahiptirler.
 • Kimyasal Özellikler:
  • Elektron almaya isteklidirler (redüksiyon olurlar).
  • Asitler oluşturma eğilimindedirler.
  • Metallerle bileşik oluştururlar (tuzlar gibi).

Yarı Metallerin (Metaloidlerin) Özellikleri:

Fiziksel Özellikler:

  • Hem metallerin hem de ametallerin bazı fiziksel özelliklerini gösterirler.
  • Isı ve elektriği metallerden daha az, ametallerden ise daha fazla iletirler, bu onları yarı iletken yapar.
  • Oda sıcaklığında genellikle katı haldedirler.
  • Parlaklık açısından metaller kadar parlak olmayabilirler ve mat ametallere göre daha parlak olabilirler.
  • İşlenebilirler; tel veya levha haline getirilebilirler, ancak metaller kadar esnek olmayabilirler.
  • Kırılgan olma eğilimi gösterebilirler, ancak bu özellik elemente bağlı olarak değişir.

Kimyasal Özellikler:

 • Hem metallerle hem de ametallerle kimyasal reaksiyona girebilirler, bu da onları çok yönlü kılar.
 • Bazı durumlarda metal gibi, bazı durumlarda ise ametal gibi davranabilirler.
 • Elektron alma ve verme eğilimi gösterirler, bu da onların kimyasal reaksiyonlarda hem redüktan hem de oksidan olarak hareket edebileceklerini gösterir.
 • Farklı allotroplar oluşturabilirler, bu da yapısal çeşitlilik gösterdiklerini belirtir.

Bu üç grup arasındaki temel farklar, periyodik tabloda elementlerin yerleşimini ve elementlerin kullanım alanlarını büyük ölçüde etkiler. Metaller genellikle yapısal malzemeler, iletkenler ve ısıtıcılar olarak kullanılırken, ametaller izolasyon, katalizör ve yalıtım malzemeleri gibi alanlarda kullanılır. Yarı metaller ise özellikle yarı iletken teknolojisi ve elektronikte önemli bir rol oynar. Bu grupların her birinin özgün özellikleri, onları belirli uygulamalar için ideal kılar ve kimya ile malzeme bilimindeki çeşitliliği artırır.


Örnek Soru 4) Soygazlar neden kimyasal tepkimelere girmeye çok az eğilimlidirler ve bu durum onlara hangi ismin verilmesine yol açmıştır?

Soygazlar, kimyasal tepkimelere girmeye çok az eğilimlidirler çünkü dış elektron kabukları doludur. Dolu bir dış elektron kabuğu, atomları son derece kararlı hale getirir ve diğer elementlerle elektron alışverişi yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu durum, soygazları kimyasal reaksiyonlara karşı oldukça tepkisiz hale getirir.

Bu tepkisizlik özelliğinden dolayı soygazlara asal gazlar da denir. Asal, “saf” veya “bozulmamış” anlamına gelir. Bu isim, soygazların diğer elementlerle kolayca reaksiyona girmeyip, saf ve bozulmamış halde kalma eğilimlerini yansıtır.

Soygazların kimyasal tepkimelere girmeye çok az eğilimli olmasının bazı önemli nedenleri şunlardır:

 • Dolu dış elektron kabuğu: Soygazların dış elektron kabuğunda 8 elektron (helyum için 2) bulunur. Bu, elektron katmanını son derece kararlı hale getirir ve elektronların yer değiştirmesini zorlaştırır.
 • Yüksek iyonlaşma enerjisi: Soygazların elektronlarını koparmak için çok fazla enerji gereklidir. Bu da onları diğer elementlerle elektron alışverişi yapmaya karşı daha dirençli hale getirir.
 • Tamamlanmış elektron konfigürasyonu: Soygazlar, elektron konfigürasyonlarında “oktet kuralı”nı veya “18 elektron kuralı”nı tamamlar. Bu, atomlarını son derece kararlı hale getirir ve daha fazla elektron kazanma veya kaybetme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Bununla birlikte, son yıllarda bazı soygazların belirli koşullar altında kimyasal reaksiyonlara girebileceği keşfedilmiştir. Örneğin, ksenon ve kripton, flor ile reaksiyona girerek bileşikler oluşturabilir. Fakat bu tür reaksiyonlar oldukça nadirdir ve özel koşullar gerektirir.

Soygazlar, kimyasal tepkimelere girmeye çok az eğilimli olmalarından dolayı çeşitli alanlarda kullanılır. Örneğin, inert gazlar olarak ampullerde ve floresan lambalarda kullanılırlar. Ayrıca, lazerlerde ve tıbbi görüntülemede de kullanılırlar.


Örnek Soru 5) Atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik periyodik tabloda nasıl değişir ve bu değişimler elementlerin hangi özelliklerini etkiler?

Periyodik tabloda atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi ve elektronegatiflik gibi özellikler belirli bir düzenlilik gösterir ve bu değişimler elementlerin bir dizi özelliğini etkiler. Bu değişimler, elementlerin kimyasal ve fiziksel davranışları üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Atom Yarıçapı

 • Periyodik Tabloda Değişimi: Atom yarıçapı, periyodik tabloda sol üstten sağ alta doğru genellikle azalır. Bunun sebebi, aynı periyotta sağa doğru ilerledikçe çekirdek yükünün artması ve bu yükün elektronları çekirdeğe daha yakın çekmesidir. Aynı grupta (yani aynı sütunda) yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı artar, çünkü elektron katmanları eklenir ve elektronlar çekirdekten daha uzak bir konumda bulunur.
 • Etkilediği Özellikler: Atom yarıçapı, elementin iyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliğini etkiler. Daha büyük bir atom yarıçapına sahip elementler genellikle daha düşük iyonlaşma enerjisi ve elektronegatifliğe sahiptir.

İyonlaşma Enerjisi

 • Periyodik Tabloda Değişimi: İyonlaşma enerjisi, periyodik tabloda genellikle sol alttan sağ üste doğru artar. Bu artış, atom yarıçapının azalması ve çekirdek yükünün artmasıyla açıklanabilir. Çekirdek yükünün artması, elektronların çekirdeğe daha sıkı bağlanmasına ve bu elektronların çekirdekten koparılmasının daha fazla enerji gerektirmesine neden olur.
 • Etkilediği Özellikler: İyonlaşma enerjisi, bir elementin kimyasal reaktivitesini ve elektron verme eğilimini etkiler. Yüksek iyonlaşma enerjisine sahip elementler genellikle daha az reaktiftir.

Elektronegatiflik

 • Periyodik Tabloda Değişimi: Elektronegatiflik, genellikle periyodik tabloda sol alttan sağ üste doğru artar. Bu, elektronları çekme yeteneği açısından elementlerin gücünü ifade eder. Sağ üst köşeye yakın elementler (flor gibi) yüksek elektronegatifliğe sahiptir, bu da onların elektron çekme yeteneğinin yüksek olduğunu gösterir.
 • Etkilediği Özellikler: Elektronegatiflik, bir elementin kimyasal bağlar oluştururken elektronları ne kadar güçlü çekebileceğini belirler. Yüksek elektronegatifliğe sahip elementler, kimyasal bağlar oluştururken elektronları daha kolay çeker ve genellikle daha güçlü asidik veya oksitleyici özellikler gösterir.

Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap