YKS Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Konu Anlatımı Ve Soru Çözümü

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Kimyasal türler arası etkileşimler, atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller gibi farklı kimyasal türlerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini inceleyen bir konsepttir. Bu etkileşimler, maddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler ve dolayısıyla kimya biliminin temel taşlarından biridir.

Atom

Atomlar, kimyasal elementlerin temel yapı taşlarıdır. Her atom, pozitif yüklü bir çekirdek ve bu çekirdeği çevreleyen negatif yüklü elektronlardan oluşur. Atomun kimyasal özellikleri, elektron dizilimiyle yakından ilgilidir. Kararlı atomlar genellikle dış elektron kabuğunda sekiz elektrona sahip olan soygazlardır. Diğer elementler, eksik ya da fazla elektronlar nedeniyle genellikle kararsızdır ve kimyasal reaksiyonlara girerek daha kararlı hale gelmeye çalışırlar.

Molekül

Moleküller, iki ya da daha fazla atomun kimyasal bağlarla bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bağlar, atomların elektronlarını paylaşmaları (kovalent bağlar) veya elektron transferi yoluyla (iyonik bağlar) kurulabilir. Moleküllerin oluşumu, atomların daha enerjik olarak kararlı hale gelmelerini sağlar. Örneğin, iki hidrojen atomu bir araya gelerek bir hidrojen molekülü (H2) oluşturur ve bu süreçte enerji salınır.

İyon

İyonlar, elektron alışverişi sonucu pozitif veya negatif elektrik yükü kazanmış atom veya moleküllerdir. Elektron veren atom pozitif yüklü bir katyon olurken, elektron alan atom negatif yüklü bir anyon olur. İyonik bağlar, zıt yüklü iyonların bir araya gelmesiyle oluşur ve genellikle yüksek erime ve kaynama noktalarına sahip kristal katı maddeler meydana getirir.

Radikal

Radikaller, bir veya daha fazla eşleşmemiş elektron içeren ve bu nedenle son derece reaktif olan atom veya moleküllerdir. Bu kararsız yapılar, kimyasal reaksiyonlarda önemli roller oynar. Örneğin, organik reaksiyonlarda ara ürün olarak ortaya çıkabilir veya atmosferdeki ozon tabakasının yıkımında etkili olabilirler.

Güçlü ve Zayıf Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler

İyonik Bağlar

İyonik bağlar, metaller ile ametaller arasında oluşan ve elektron transferi ile karakterize edilen bağlardır. Bu bağ türünde, metal atomları elektronlarını kaybederek pozitif yüklü katyonlar haline gelirken, ametal atomları bu elektronları alarak negatif yüklü anyonlar oluşturur. İyonik bağların tipik örnekleri arasında NaCl (sofra tuzu) ve MgO (magnezyum oksit) bulunur. İyonik bileşikler genellikle yüksek erime ve kaynama noktalarına sahiptir ve katı halde iken elektrik akımını iletmezler ancak erimiş veya suda çözündüğünde iyonları serbest hareket edebildiği için elektriği iletirler.

Kovalent Bağlar

Kovalent bağlar, elektron çiftlerinin ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur ve genellikle ametaller arasında görülür. Bu bağ türü, moleküllerin oluşumunda kritik bir rol oynar. Örneğin, su molekülü (H2O), hidrojen ve oksijen atomları arasındaki kovalent bağlar sayesinde oluşur. Kovalent bağlar polar ve apolar olmak üzere ikiye ayrılır; su molekülü polar bir kovalent bağ örneğidir çünkü elektronlar eşit olmayan bir şekilde dağılır ve molekül içinde elektriksel kutuplar oluşur.

Metalik Bağlar

Metalik bağlar, metaller arasında meydana gelir ve metallerin kendine has özelliklerinden sorumludur. Bu bağ türünde, metal atomlarının valans elektronları serbestçe hareket edebilir ve bu da metallerin elektrik ve ısıyı iyi ileten, parlak yüzeylere sahip olmalarını sağlar. Bakırın elektrik kablolarında kullanılması metalik bağların bir sonucudur.

Zayıf Etkileşimler

Zayıf etkileşimler, genellikle moleküller arası etkileşimlerdir ve maddenin fiziksel özelliklerini belirler.

Van der Waals Etkileşimleri

Van der Waals etkileşimleri, moleküller arasındaki zayıf çekim kuvvetlerini ifade eder ve apolar moleküllerde veya soygaz atomlarında görülür. Bu etkileşimler, moleküllerin geçici dipoller oluşturması ile karakterize edilir. Van der Waals etkileşimleri, dipol-dipol bağları, iyon-dipol bağları ve indüklenmiş dipol bağları olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır:

 1. Dipol-Dipol Bağları: Polar moleküller arasında meydana gelir. Bu moleküllerde, elektronegatifliği yüksek olan atomlara doğru elektron yoğunluğu artar, böylece molekülde kalıcı dipoller oluşur. Dipol-dipol etkileşimler, bu kalıcı dipoller arasındaki elektrostatik çekimdir. Örneğin, HCl moleküllerinin birbirleriyle etkileşimi dipol-dipol etkileşimlerdir.
 2. İyon-Dipol Bağları: Bir iyon ile bir polar molekül arasında oluşur. İyonik bir bileşik su gibi polar bir çözücüde çözündüğünde, çözücü moleküllerinin dipollerinin, iyonların pozitif veya negatif yüklerine çekilmesiyle iyon-dipol bağları meydana gelir. Bu etkileşim, iyonik bileşiklerin suda çözünmesinde önemli bir rol oynar.
 3. İndüklenmiş Dipol Bağları (London Kuvvetleri): Apolar moleküller arasında veya bir apolar molekül ile bir soygaz atomu arasında görülür. Bu moleküllerde kalıcı dipol yoktur, ancak elektron dağılımındaki geçici asimetri geçici dipollerin oluşmasına sebep olur. Bu geçici dipoller arasındaki zayıf çekim kuvvetlerine London kuvvetleri denir. Molekül büyüklüğü arttıkça, bu etkileşimler de artar çünkü büyük moleküllerde elektronlar daha geniş bir alana dağılır ve kutuplanabilirlik artar.

Van der Waals etkileşimlerinin gücü, moleküllerin kutuplanabilirliği ile ilişkilidir ve molekülün büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Genellikle, molekül büyüklüğü arttıkça etkileşim gücü de artar. Ayrıca, moleküller arasındaki mesafe azaldıkça etkileşimler güçlenir, çünkü elektrostatik çekim kuvvetleri mesafe ile ters orantılıdır.

Bu etkileşimler, maddenin fiziksel özelliklerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Örneğin, gazların sıvılaşması, katıların erime noktaları ve çözünürlük gibi özellikler, Van der Waals etkileşimlerinin varlığı ve gücü ile yakından ilişkilidir. Her ne kadar bu etkileşimler kimyasal bağlar kadar güçlü olmasa da, birçok fiziksel süreçte ve malzemenin özelliklerinde önemli bir role sahiptirler.

Hidrojen Bağları

Hidrojen bağları, kimyasal türler arası etkileşimler içinde özel bir yere sahiptir ve moleküller arasında oluşan nispeten güçlü etkileşimlerdir. Bu bağlar, bir hidrojen atomunun (H) ve yüksek elektronegatifliğe sahip bir atom olan flor (F), oksijen (O) veya azot (N) arasında meydana gelir. Hidrojen bağının oluşabilmesi için hidrojen atomunun F, O veya N gibi elektronegatif bir atoma zaten bağlı olması ve bu elektronegatif atomun başka bir F, O veya N atomuna çekim yapması gereklidir. Hidrojen bağları, kimyasal türler arası zayıf etkileşimler kategorisinde değerlendirilse de, diğer van der Waals etkileşimlerine göre daha güçlüdür.

Hidrojen Bağlarının Özellikleri ve Önemi

 • Güçlülük: Hidrojen bağları, kovalent ve iyonik bağlardan daha zayıf olmasına rağmen, van der Waals etkileşimlerinden (London dispersion kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimler) daha güçlüdür. Bu bağlar genellikle 5 ila 30 kJ/mol arasında bir enerjiye sahiptir.
 • Moleküler Yapı ve Suyun Özellikleri: Hidrojen bağları, su moleküllerinin birbirine bağlanmasında kritik bir role sahip olduğundan, suyun yüksek kaynama noktası, yüzey gerilimi ve çözücü olarak üstün özellikleri gibi anormal fiziksel özelliklerinden sorumludur.
 • Biopolimerler: DNA’nın iki ipliğini bir arada tutan ve proteinlerin üç boyutlu yapılarının stabilizasyonunda önemli rol oynayan temel etkileşimler hidrojen bağlarıdır. DNA’da, komplementer baz çiftleri arasındaki hidrojen bağları genetik bilginin korunmasında ve aktarılmasında hayati önem taşır.
 • Çözünürlük ve Kimyasal Reaksiyonlar: Hidrojen bağları, çözünürlük davranışlarını ve kimyasal reaksiyonların mekanizmalarını etkileyebilir. Örneğin, alkol ve suyun birbirinde çözünmesi, hidrojen bağlarının oluşumuyla ilişkilendirilir.

YKS Kimyasal Türler Arası Etkileşimler Örnek Soru Çözümü

 

Örnek 1: CaO ve BaO bileşiklerinin erime ve kaynama noktalarının karşılaştırılması nasıl olur ve neden?

Çözüm:

CaO (kalsiyum oksit) ve BaO (baryum oksit) bileşiklerinin erime ve kaynama noktalarını karşılaştırmak, bu bileşiklerin yapısal özellikleri ve iyonlar arası etkileşimlerin doğası ile ilgilidir.

İyonik bağlar, pozitif ve negatif iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile oluşur. İyonik bağın sağlamlığı, bu çekim kuvvetlerinin büyüklüğü ile doğrudan ilişkilidir. İyonların yarıçapları ve yükleri, bu çekim kuvvetlerini etkileyen önemli faktörlerdir:

 1. İyon Yarıçapı: İyon yarıçapları arttıkça, iyonlar arası mesafe artar ve dolayısıyla çekim kuvvetleri azalır. Bu durum, maddenin erime ve kaynama noktasını düşürür. CaO ve BaO’yu karşılaştırdığımızda, Ba^2+ iyonunun Ca^2+ iyonundan daha büyük bir yarıçapa sahip olduğu bilinmektedir. Bu, BaO’nun CaO’ya göre daha düşük bir erime ve kaynama noktasına sahip olabileceğini gösterir.
 2. İyon Yükü: İyonların yükleri arasındaki fark ne kadar büyükse, çekim kuvvetleri o kadar güçlü olur ve bu da yüksek erime ve kaynama noktalarına yol açar. Ancak, CaO ve BaO durumunda her iki bileşik de +2 ve -2 yüklerine sahip iyonlar içerdiğinden, yük farkı açısından bir değişiklik yoktur.

Sonuç, CaO ve BaO arasındaki temel fark, iyon yarıçaplarından kaynaklanır. Ba^2+ iyonunun Ca^2+ iyonuna göre daha büyük bir yarıçapa sahip olması nedeniyle, BaO’nun CaO’ya göre daha düşük bir erime ve kaynama noktasına sahip olması beklenir. Bu, iyonlar arası mesafenin artması ve dolayısıyla çekim kuvvetlerinin azalmasıyla açıklanabilir.


Örnek 2: CO2 ve NH3 moleküllerinin Lewis yapılarını çiziniz ve bu yapıların moleküllerin kimyasal özellikleri üzerindeki etkilerini açıklayınız.

Çözüm:

CO2 (karbon dioksit) ve NH3 (amonyak) moleküllerinin Lewis yapılarını çizmek, bu moleküllerin elektron dağılımını ve moleküler geometrilerini anlamamıza yardımcı olur. Ayrıca, bu yapılar moleküllerin kimyasal ve fiziksel özellikleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

CO2 Molekülünün Lewis Yapısı:

Karbon dioksit molekülünde, karbon atomu merkezde yer alır ve her iki taraftan birer oksijen atomu ile çift bağlar oluşturur. Karbon atomu, dört valans elektronuna sahiptir ve her bir oksijen atomuyla ikişer elektron paylaşarak karbonun oktetini tamamlar. Oksijen atomları da kendi oktetlerini tamamlamak için karbonla ikişer elektron paylaşır.

O=C=O

NH3 Molekülünün Lewis Yapısı:

Amonyak molekülünde, azot atomu merkezde yer alır ve üç hidrojen atomu ile tekli bağlar oluşturur. Azot atomunun beş valans elektronu vardır; üçü hidrojen atomlarıyla paylaşılırken, kalan iki elektron (bir çift) azot atomunda ortaklaşmamış olarak kalır.

H
|
H–N–H
|
Lone pair (ortaklaşmamış elektron çifti)

Moleküllerin Kimyasal Özellikleri Üzerindeki Etkileri:

 • CO2 (Karbon Dioksit):
  • CO2 lineer bir moleküldür ve simetrik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, CO2 apolar bir moleküldür, yani net bir dipol momenti yoktur. Apolar olması, CO2’nin su gibi polar çözücülerde çözünürlüğünün düşük olmasına neden olur.
  • CO2, sera gazı olarak bilinir ve atmosferde ısıyı tutma kabiliyetine sahiptir, bu özellik iklim değişikliğinde önemli bir rol oynar.
 • NH3 (Amonyak):
  • NH3, trigonal piramidal bir yapıya sahiptir ve merkezdeki azot atomu, yukarı doğru bir ortaklaşmamış elektron çiftine sahiptir. Bu yapısı nedeniyle NH3 polar bir moleküldür ve bir net dipol momenti vardır.
  • Polar yapısı sayesinde NH3, su gibi polar çözücülerde iyi çözünür. Ayrıca, NH3, hidrojen bağları oluşturabilen güçlü bir bazdır ve bu özelliği ile birçok kimyasal reaksiyonda önemli bir role sahiptir.

Bu örnekler, moleküllerin Lewis yapılarının, onların kimyasal ve fiziksel özelliklerini nasıl etkilediğini göstermektedir.


Örnek 3: Metallerin elektrik ve ısıyı iyi iletmelerinin arkasındaki temel sebep nedir ve bu özellikleri nasıl açıklanabilir?

Çözüm:Metallerin elektrik ve ısıyı iyi iletmelerinin temel sebebi, metalik bağın doğasında ve metallerin iç yapılarındaki serbest hareket edebilen “deniz” olarak adlandırılan valans elektronlarından kaynaklanır. Bu serbest elektronlar, metallerin kendine has birkaç önemli özelliğini açıklar:

Metalik Bağ ve Serbest Elektronlar:

 • Metalik Bağ: Metaller, atomların sıkıca paketlenmiş bir dizilimde olduğu ve valans elektronlarının kollektif olarak tüm metal kristali boyunca serbestçe hareket edebildiği kristal yapılar oluşturur. Bu serbest valans elektronları, pozitif metal iyonları (katyonlar) ile çevrelenmiş bir “elektron denizi” oluşturur. Metalik bağ, bu pozitif iyonlar ile serbest elektron denizi arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile tanımlanır.

Elektrik İletkenliği:

 • Serbest Elektronların Rolü: Serbest elektronlar, elektriksel bir potansiyel (voltaj) uygulandığında, elektronlar negatif yüklü bölgeden pozitif yüklü bölgeye doğru hareket eder, böylece elektrik akımını oluştururlar. Bu süreçte, metallerin içindeki serbest elektronlar neredeyse hiç dirençle karşılaşmadan hareket edebilirler, bu da metalleri mükemmel elektrik iletkenleri yapar.

Isı İletkenliği:

 • Elektronlar ve Fononlar: Metallerde ısı, serbest elektronlar ve kristal kafes titremeleri (fononlar) aracılığıyla iletilir. Serbest elektronlar, enerjiyi hızlı bir şekilde metalin bir ucundan diğerine taşıyabilir. Aynı zamanda, metal atomlarının titreşimleri de ısı enerjisini taşır. Bu iki mekanizma, metallerin ısıyı hızla iletebilmesinin ana nedenleridir.

Metalik Özelliklerin Sonuçları:

 • Yüksek Elektrik ve Isı İletkenliği: Yukarıda açıklanan mekanizmalar, metallerin yüksek elektrik ve ısı iletkenliğinin arkasındaki fiziksel prensipleri temsil eder. Bu özellikler, metalleri elektrik kablosu ve ısı eşanjörleri gibi birçok uygulama için ideal malzemeler yapar.
 • Diğer Metalik Özellikler: Serbest elektron denizi aynı zamanda metallerin diğer karakteristik özelliklerini de açıklar, örneğin metallerin parlak görünümü, malleabilite (dövülebilirlik) ve duktillik (uzatılabilirlik).

Bu şekilde, metallerin elektrik ve ısıyı iyi iletebilme yetenekleri, metalik bağın özgün doğası ve metal kristallerindeki serbest hareket eden elektronlarla doğrudan ilişkilidir.


Örnek 4: Polar ve apolar moleküllerin suda çözünürlüğü hangi prensiplere dayanır? Bu prensipleri kullanarak HF ve CCl4 moleküllerinin suda çözünürlük durumlarını açıklayınız.

Çözüm:

Polar ve apolar moleküllerin suda çözünürlüğü, “benzer benzeri çözer” prensibine dayanır. Bu prensip, moleküllerin polarlıklarının, çözünürlük davranışlarını büyük ölçüde belirlediğini ifade eder. Suda çözünürlük, moleküller arası etkileşimlerin doğası ile yakından ilişkilidir:

Polar Moleküller:

 • Polar Moleküller: Polar moleküller, elektronların eşit olmayan bir şekilde dağıldığı ve molekülün farklı uçlarında farklı elektrik yükleri oluştuğu moleküllerdir. Bu durum, molekülün bir ucunda kısmi pozitif (δ+) ve diğer ucunda kısmi negatif (δ-) yük oluşmasına neden olur.
 • Suda Çözünürlük: Polar moleküller, polar çözücülerde iyi çözünür. Su, yüksek derecede polar bir molekül olduğu için polar moleküller su molekülleri ile hidrojen bağları ve dipol-dipol etkileşimleri kurabilir, bu da polar moleküllerin suda çözünmesini sağlar.

Apolar Moleküller:

 • Apolar Moleküller: Apolar moleküllerde, elektronlar molekül boyunca daha eşit bir şekilde dağılır ve molekülde net bir dipol momenti oluşmaz. Bu moleküller genellikle simetrik yapıdadır.
 • Suda Çözünürlük: Apolar moleküllerin suda çözünürlüğü düşüktür çünkü bu moleküller, su molekülleri ile yeterince güçlü etkileşimler kuramazlar. Su, apolar molekülleri çevreleyip izole etmek için hidrofobik etkileşimler yoluyla kendi aralarında daha güçlü hidrojen bağları oluşturur.

HF ve CCl4 Moleküllerinin Suda Çözünürlüğü:

 • HF (Hidroflorik Asit): HF, polar bir moleküldür çünkü flor atomu, hidrojen atomuna göre elektronları daha güçlü çeker. Bu, molekülde kısmi pozitif ve kısmi negatif yüklerin oluşmasına neden olur. HF, su molekülleri ile güçlü hidrojen bağları kurabilir. Bu nedenle, HF suda çok iyi çözünür.
 • CCl4 (Karbon Tetraklorür): CCl4, apolar bir moleküldür. Karbon ve klor atomları arasındaki elektronegatiflik farkı nispeten düşüktür ve molekül simetrik bir yapıdadır, bu da net bir dipol momentin oluşmamasına neden olur. CCl4, su molekülleri ile yeterince güçlü etkileşimler kuramaz ve bu yüzden suda çözünmez veya çok düşük oranda çözünür.

Bu açıklamalar, polar ve apolar moleküllerin suda çözünürlüklerinin temel prensiplerini ve HF ile CCl4 moleküllerinin suda çözünürlük davranışlarını açıklar.


Örnek 5: H2O ve NH3 moleküllerinin hangi tür zayıf etkileşimlere sahip olduğunu belirtiniz ve bu etkileşimlerin moleküllerin kaynama noktası üzerindeki etkisini açıklayınız.

Çözüm:

H2O (su) ve NH3 (amonyak) molekülleri, polar moleküllerdir ve zayıf etkileşimler arasında özellikle hidrojen bağlarına sahiptir. Bu etkileşimler, moleküllerin fiziksel özellikleri üzerinde büyük bir etki yapar, özellikle kaynama noktaları üzerinde.

Hidrojen Bağı:

 • Hidrojen Bağı Nedir? Hidrojen bağı, bir hidrojen atomu ile bir elektronegatif atom (tipik olarak oksijen, azot veya flor) arasında oluşan zayıf bir çekim kuvvetidir. Bu hidrojen atomu, başka bir elektronegatif atom tarafından zaten “çekiliyor” olduğunda, bir başka elektronegatif atomla etkileşime girerek bir hidrojen bağı oluşturabilir.

H2O ve NH3’teki Hidrojen Bağları:

 • H2O (Su): Su molekülünde, bir oksijen atomu iki hidrojen atomu ile bağlanır. Oksijenin yüksek elektronegatifliği nedeniyle, hidrojen atomlarından elektronları çeker ve bu da O-H bağlarında kısmi pozitif (δ+) ve oksijen atomunda kısmi negatif (δ-) yükler oluşturur. Su molekülleri arasında, hidrojen atomlarının kısmi pozitif yükleri ve başka bir su molekülünün oksijen atomunun kısmi negatif yükleri arasında hidrojen bağları oluşur.
 • NH3 (Amonyak): Amonyak molekülünde, bir azot atomu üç hidrojen atomu ile bağlanır. Azotun yüksek elektronegatifliği nedeniyle, hidrojen atomlarından elektronları çeker ve bu da N-H bağlarında kısmi pozitif (δ+) ve azot atomunda kısmi negatif (δ-) yükler oluşturur. Amonyak molekülleri arasında, hidrojen atomlarının kısmi pozitif yükleri ve başka bir amonyak molekülünün azot atomunun kısmi negatif yükleri arasında hidrojen bağları oluşur.

Hidrojen Bağlarının Kaynama Noktası Üzerindeki Etkisi:

 • Hidrojen bağları, moleküller arası güçlü zayıf etkileşimler oluşturur. Bu etkileşimler, moleküllerin bir arada tutulmasını sağlar ve faz değişimi için gereken enerji miktarını artırır. Bu nedenle, hidrojen bağlarına sahip moleküllerin kaynama noktaları, hidrojen bağları olmayan moleküllere göre daha yüksektir.
 • Su (H2O) molekülü, oksijenin yüksek elektronegatifliği ve iki hidrojen atomu ile oluşturduğu iki hidrojen bağı nedeniyle, boyutuna göre beklenenden çok daha yüksek bir kaynama noktasına sahiptir.
 • Amonyak (NH3) da hidrojen bağları oluşturur, ancak azotun oksijene göre daha düşük elektronegatifliği ve daha az hidrojen bağı oluşturabilme kapasitesi nedeniyle, suya kıyasla daha düşük bir kaynama noktasına sahiptir.

H2O ve NH3 moleküllerinin hidrojen bağlarına sahip olması, moleküller arası çekim kuvvetlerini artırır ve bu, sıvı halde kalmaları için gereken enerjiyi artırarak kaynama noktalarını yükseltir. Bu, H2O ve NH3’ün, molekül ağırlıklarına göre beklenenden çok daha yüksek kaynama noktalarına sahip olmasının temel sebebidir.


Not: YKS Kimya konu anlatımları ve örnek soru çözümlerine de web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Çok yakında PDF olarak da konu içerisine eklenip güncelleme yapılacaktır.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap