YKS Fizik Elektrostatik Konu Anlatımı ve Soru Çözümü

YKS Fizik Elektrostatik Konu Anlatımı ve Soru Çözümü PDF

YKS Fizik Elektrostatik ünitesi konu anlatımı ve örnek soru çözümü bu yazı içerisinde mevcuttur. YKS Fizik Elektrostatik Konu anlatımı ve soru çözümü içeriğin en altında PDF olarak da mevcuttur.

1. Elektrik Yükleri:

Elektrik yükü, maddenin temel özelliklerinden biridir. Her maddenin belli bir miktarda elektrik yükü vardır. Bu yük, maddenin pozitif veya negatif olarak elektriklenmesine neden olur.

Elektrik Yüklerinin Özellikleri

 • İki Tür Yük Vardır: Pozitif (+) ve negatif (-) olmak üzere iki tür elektrik yükü vardır.
 • Aynı Tür Yükler Birbirini İter: Aynı tür yüklü cisimler birbirine yaklaştırıldığında, birbirlerini iterler.
 • Zıt Tür Yükler Birbirini Çeker: Zıt tür yüklü cisimler birbirine yaklaştırıldığında, birbirlerini çekerler.
 • Elektrik Yükleri Saklanamaz: Elektrik yükü bir cisimden diğerine aktarılabilir, ancak yok edilemez veya üretilemez.
 • Elektrik Yükleri Kuantizedir: Elektrik yükü, belirli miktarlarda (kuantumlarda) bulunur. Bir cismin yükü, elektron ve proton sayısındaki farktan belirlenir.

Elektron ve Proton:

 • Elektron: Negatif (-) yüklü temel parçacıktır. Bir elektronun yükü -1,602 x 10^-19 Coulombtur (C).
 • Proton: Pozitif (+) yüklü temel parçacıktır. Bir protonun yükü +1,602 x 10^-19 C’tur.
 • Nötron: Yüksüz (nötr) temel parçacıktır. Nötronun yükü 0 C’tur.

Net Yük:

Bir cismin net yükü, o cisimdeki elektron ve proton sayısındaki farktan belirlenir.

 • Eğer cisimdeki elektron sayısı proton sayısından fazlaysa: Cisim negatif yüklü olur. Net yük = elektron sayısı – proton sayısı.
 • Eğer cisimdeki elektron sayısı proton sayısından azsa: Cisim pozitif yüklü olur. Net yük = proton sayısı – elektron sayısı.
 • Eğer cisimdeki elektron sayısı proton sayısına eşitse: Cisim nötr yüklü olur. Net yük = 0.

Elektrik Yükleri ve Günlük Hayat:

Elektrik yükleri, günlük hayatımızda birçok farklı alanda karşımıza çıkar. Örneğin:

 • Yıldırım: Yıldırım, bulutlar arasındaki elektrik yüklerinin boşalması sonucu oluşur.
 • Statik Elektrik: Saçlarımızı tarağımıza taradığımızda veya kazak giydiğimizde statik elektrik oluşur.
 • Fotokopi Makineleri: Fotokopi makineleri, elektrik yüklerini kullanarak görüntüyü kağıda aktarır.
 • Bilgisayarlar: Bilgisayarlar, elektrik yüklerini kullanarak bilgi işler ve depolar.

2. Elektriklenme Çeşitleri:

 • İki farklı madde birbirine sürtüldüğünde, elektronlar bir maddeden diğerine geçer.
 • Elektronları daha fazla çeken madde negatif yüklü, elektronları daha az çeken madde ise pozitif yüklü olur.
 • Örneğin, yünlü kumaşla plastik bir çubuk sürtüldüğünde, yünlü kumaş elektron kazanarak negatif yüklü, plastik çubuk ise elektron kaybederek pozitif yüklü olur.

Dokunmayla Elektriklenme:

 • Yüklenmiş bir cisim, nötr bir cisme dokundurulduğunda, elektronlar cisimler arasında paylaşılır.
 • Dokunmadan önce yüklenmiş cismin net yükü sıfırdan farklıydı, ancak dokunduktan sonra her iki cismin de net yükü sıfırdan farklı olur.
 • Örneğin, negatif yüklü bir çubuk nötr bir metal küreye dokundurulduğunda, çubuktaki elektronlar metal küreye geçer ve her iki cisim de negatif yüklü olur.

Etkiyle Elektriklenme:

 • Yüklenmiş bir cisim, nötr bir cismin yakınına getirildiğinde, nötr cisimdeki elektronlar yükün etkisiyle yeniden dağılır.
 • Yüklenmiş cisme yakın olan bölgedeki elektronlar, yükün ters türüne göre çekilir.
 • Uzak bölgedeki elektronlar ise, yükün türüne göre itilir.
 • Bu şekilde, nötr cisimde yük ayrılması gerçekleşir ve cisim elektriklenir.
 • Örneğin, negatif yüklü bir çubuk nötr bir metal küreye yaklaştırıldığında, metal kürenin çubuğa yakın olan bölgesindeki elektronlar çubuğa doğru çekilir ve bu bölge negatif yüklü olur. Uzak bölgedeki elektronlar ise çubuktan itilir ve bu bölge pozitif yüklü olur.
 • Etkiyle elektriklenen cisim, yüklenmiş cisimden uzaklaştırıldığında, elektronlar tekrar homojen şekilde dağılır ve cisim nötr hale gelir.

Elektriklenme Çeşitleri Örnekleri:

 • Saç fırçası ile saçımızı taradığımızda, saç fırçası ve saçlarımız sürtünmeyle elektriklenir.
 • Yünlü bir kazak giydiğimizde, kazak ve vücudumuz sürtünmeyle elektriklenir.
 • Yüklenmiş bir balon duvara yaklaştırıldığında, duvardaki elektronlar balonun ters türüne göre çekilir ve duvar elektriklenir.

Elektriklenme Çeşitlerinin Önemi:

 • Elektriklenme, birçok farklı alanda karşımıza çıkan bir olaydır.
 • Örneğin, fotokopi makineleri, elektriklenme prensibi ile çalışır.
 • Yıldırım da, bulutlar arasındaki elektriklenmenin boşalması sonucu oluşur.

3. Elektriksel Kuvvet:

Elektriksel olarak yüklü cisimler arasında bir kuvvet meydana gelir. Bu kuvvete elektriksel kuvvet denir.

Elektriksel Kuvvetin Özellikleri:

 • Yönü: Elektriksel kuvvetin yönü, yüklerin türüne göre belirlenir. Aynı tür yükler birbirini iter, zıt tür yükler birbirini çeker.
 • Büyüklüğü: Elektriksel kuvvetin büyüklüğü, iki yük arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlıdır.
 • Coulomb Yasası: Elektriksel kuvvetin büyüklüğü, Coulomb Yasası ile belirlenir. Bu yasaya göre, iki yük arasındaki elektriksel kuvvet, yüklerin büyüklükleri ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

Formül:

F = k * (q1 * q2) / r^2
 • F: Elektriksel kuvvet (N)
 • k: Coulomb sabiti (9 x 10^9 N m^2/C^2)
 • q1: Birinci yükün miktarı (C)
 • q2: İkinci yükün miktarı (C)
 • r: İki yük arasındaki uzaklık (m)

Örnek:

 • İki tane +1 C’lik yükün arasındaki elektriksel kuvvet 9 x 10^9 N’dur.
 • Bir tane +1 C’lik ve bir tane -1 C’lik yükün arasındaki elektriksel kuvvet de 9 x 10^9 N’dur.

Elektriksel Kuvvetin Uygulamaları:

 • Elektriksel kuvvet, birçok farklı alanda karşımıza çıkar.
 • Örneğin, elektrik motorları, elektriksel kuvvetin dönüştürücü bir şekilde kullanılmasıyla çalışır.
 • Ayrıca, elektrostatik tozlayıcılar da elektriksel kuvvetin kullanıldığı bir cihazdır.

4. Elektrik Alan:

Elektriksel olarak yüklü bir cismin etrafında elektrik alan oluşur. Elektrik alan, bir test yükü üzerinde elektriksel kuvvet oluşturan bölgedir.

Elektrik Alanın Özellikleri:

 • Yönü: Elektrik alanın yönü, test yükü üzerinde oluşan elektriksel kuvvetin yönüdür.
 • Büyüklüğü: Elektrik alanın büyüklüğü, bir test yükünün birim yük başına sahip olduğu potansiyel enerjidir.
 • Birim: Elektrik alanın birimi volt/metre (V/m)‘dir.
 • Görselleştirme: Elektrik alan, elektrik alan çizgileri ile görselleştirilebilir. Elektrik alan çizgileri, her noktada alanın yönünü ve büyüklüğünü gösteren hayali çizgilerdir.

Elektrik Alan Hesaplama:

Bir noktanın elektrik alanını hesaplamak için, o noktaya bir test yükü q yerleştirilir ve test yükü üzerinde oluşan elektriksel kuvvet F ölçülür. Elektrik alan E, F/q formülü ile hesaplanır.

Formül:

E = F / q
 • E: Elektrik alan (V/m)
 • F: Test yükü üzerinde oluşan elektriksel kuvvet (N)
 • q: Test yükü (C)

Elektrik Alanın Uygulamaları:

 • Elektrik alan, birçok farklı alanda karşımıza çıkar.
 • Örneğin, kapasitörler, elektrik alanın depolanması için kullanılır.
 • Ayrıca, elektrik alan, elektrik motorlarında ve jeneratörlerde de kullanılır.

Elektrik Alan ile İlgili Örnekler:

 • Bir protonun etrafında elektrik alanı vardır.
 • Bir pilin iki kutbu arasında elektrik alanı vardır.
 • Bir kapasitörün plakaları arasında elektrik alanı vardır.

Elektrik Alan ve Potansiyel:

Elektrik alan ve potansiyel, birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Bir noktanın potansiyeli, o noktaya bir test yükü getirilmesi için gereken iştir. Elektrik alan, potansiyeldeki değişimden türetilir.

Elektrik Alan ve Gauss Yasası:

Gauss Yasası, elektrik alan ve elektrik yükleri arasındaki ilişkiyi anlatan bir yasadır. Bu yasaya göre, bir kapalı yüzeyden geçen toplam elektrik akısı, yüzey içerisindeki toplam elektrik yükü ile orantılıdır.

5. Potansiyel Enerji:

Elektrik alan içinde hareket eden bir cisim, elektriksel kuvvet tarafından iş yapılır. Bu iş sonucunda cismin potansiyel enerjisi değişir. Potansiyel enerji, bir cismin konumundan veya durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir.

Potansiyel Enerjinin Özellikleri:

 • Birimi: Potansiyel enerjinin birimi joule (J)‘dur.
 • Formül: Bir cismin elektrik alan içindeki potansiyel enerjisi, Ep = q * V formülü ile hesaplanır.
 • q: Cismin yükü (C)
 • V: Cismin bulunduğu noktanın potansiyeli (V)

Potansiyel Enerji Çeşitleri:

 • Yerçekimsel potansiyel enerji: Bir cismin yerden yüksekliğine bağlı olarak sahip olduğu potansiyel enerjidir.
 • Elastik potansiyel enerji: Bir yay veya sarkaç gibi esnek cisimlerin sıkıştırılmış veya gerilmiş halinde sahip olduğu potansiyel enerjidir.
 • Elektriksel potansiyel enerji: Bir cismin elektrik alan içindeki konumundan dolayı sahip olduğu potansiyel enerjidir.

Potansiyel Enerji ve Kinetik Enerji:

Potansiyel enerji ve kinetik enerji, birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Bir cismin potansiyel enerjisi arttıkça kinetik enerjisi azalır, kinetik enerjisi arttıkça ise potansiyel enerjisi azalır.

Potansiyel Enerji Örnekleri:

 • Bir tepenin üzerinde duran bir taş, yerçekimsel potansiyel enerjiye sahiptir.
 • Gerilmiş bir yay, elastik potansiyel enerjiye sahiptir.
 • Bir pilin iki kutbu arasındaki elektriksel potansiyel farkı, elektriksel potansiyel enerjiye sahip olmalarını sağlar.

Potansiyel Enerjinin Önemi:

Potansiyel enerji, birçok farklı alanda karşımıza çıkar.

 • Örneğin, hidroelektrik santrallerinde, suyun yerçekimsel potansiyel enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür.
 • Ayrıca, yaylı oyuncaklar da potansiyel enerjinin kullanıldığı bir örnektir.

6. Kapasitör:

Kapasitör, elektrik enerjisini depolamak için kullanılan bir elektronik devre elemanıdır. Temel olarak iki adet iletken plakanın arasına yalıtkan bir madde koyulması ile elde edilir.

Kapasitörün Özellikleri:

 • Kapasite: Kapasitörün elektrik enerjisi depolamak için ne kadar kolay olduğunu belirleyen özelliğidir. Kapasitenin birimi farad (F)‘dır.
 • Formül: Kapasitörün kapasitesi, C = εA / d formülü ile hesaplanır.
 • ε: Yalıtkan malzemenin permittivitesi (F/m)
 • A: Plakaların alanı (m^2)
 • d: Plakalar arasındaki uzaklık (m)

Kapasitör Çeşitleri:

 • Sabit kapasitörler: Kapasitesi değiştirilemeyen kapasitörlerdir.
 • Değişken kapasitörler: Kapasitesi değiştirilebilen kapasitörlerdir.

Kapasitörlerin Kullanım Alanları:

 • Enerji depolama: Kapasitörler, elektronik cihazlarda enerji depolamak için kullanılır.
 • Filtreleme: Kapasitörler, elektrik devrelerindeki istenmeyen sinyalleri filtrelemek için kullanılır.
 • Zamanlama: Kapasitörler, elektronik devrelerde zamanlama elemanı olarak kullanılır.
 • Ayarlama: Kapasitörler, elektronik devrelerde devre elemanlarının değerlerini ayarlamak için kullanılır.

Kapasitörlerle İlgili Örnekler:

 • Bir flaş lambası, elektrik enerjisini kapasitörde depolar ve gerektiğinde bu enerjiyi ışığa dönüştürmek için kullanır.
 • Bir radyonun anteninde, kapasitör radyo sinyallerini depolamak için kullanılır.
 • Bir bilgisayarın anakartında, kapasitörler işlemcinin ve diğer devre elemanlarının voltajını sabitlemek için kullanılır.

Kapasitörlerin Önemi:

Kapasitörler, modern elektronikte çok önemli bir rol oynar. Birçok farklı elektronik cihazda enerji depolamak, filtrelemek, zamanlamak ve ayarlamak için kullanılırlar.

7. Elektriksel Potansiyel:

Bir noktanın elektriksel potansiyeli, o noktadaki bir test yükünün birim yük başına sahip olduğu potansiyel enerjidir. Elektriksel potansiyel, bir noktanın elektriksel alandaki konumuna bağlıdır.

Elektriksel Potansiyelin Özellikleri:

 • Birimi: Elektriksel potansiyelin birimi volt (V)‘tur.
 • Formül: Bir noktanın elektriksel potansiyeli, V = Ep / q formülü ile hesaplanır.
 • Ep: O noktadaki bir test yükünün potansiyel enerjisi (J)
 • q: Test yükü (C)

Elektriksel Potansiyel ve Gerilim:

Elektriksel potansiyel ve gerilim terimleri sıklıkla birbirinin yerine kullanılır. Gerilim, iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkıdır.

Elektriksel Potansiyel Farkı ve Akım:

Bir elektrik devresinde, elektriksel potansiyel farkı, elektrik akımının oluşmasına neden olur. Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru bir akım akışı olur.

Elektriksel Potansiyel Örnekleri:

 • Bir pilin iki kutbu arasında bir elektriksel potansiyel farkı vardır.
 • Bir kapasitörün plakaları arasında bir elektriksel potansiyel farkı vardır.
 • Bir elektrik devresindeki bir direncin iki ucu arasında bir elektriksel potansiyel farkı vardır.

Elektriksel Potansiyelin Önemi:

Elektriksel potansiyel, elektrik devrelerinin ve elektronik cihazların çalışmasını anlamak için temel bir kavramdır.

YKS Fizik Elektrostatik Örnek Soru Çözümü

Örnek Soru 1) İki tane +5 C’lik yükün arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü nedir? (Coulomb Yasası’nı kullanarak hesaplayın.)

 1. Formül: F = k * (q1 * q2) / r^2

 2. Verilenler:

  • q1 = +5 C
  • q2 = +5 C
  • k = 9 x 10^9 N m^2/C^2 (Coulomb sabiti)
  • r = ? (iki yük arasındaki uzaklık)
 3. Hesaplama:

  • F = 9 x 10^9 N m^2/C^2 * (+5 C * +5 C) / r^2
  • F = 2.25 x 10^11 N / r^2
 4. Sonuç:

  • İki +5 C’lik yük arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü, r^2‘ye ters orantılıdır.
  • Uzaklık bilinmediğinden, kuvvetin tam büyüklüğünü hesaplamak mümkün değildir.
  • Uzaklık arttıkça, kuvvet azalır.
  • Uzaklık sıfıra yaklaşırsa, kuvvet sonsuza yaklaşır.

Not:

 • Aynı tür yükler birbirini iter.
 • Bu nedenle, iki +5 C’lik yük arasındaki elektriksel kuvvet itici bir kuvvettir.

Ek Bilgiler:

 • Coulomb Yasası, elektrostatikteki temel yasalarından biridir.
 • Bu yasa, iki elektrik yükü arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğünü hesaplamak için kullanılır.
 • Yasaya göre, iki yük arasındaki elektriksel kuvvet, yüklerin büyüklükleri ile doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

Örnek Soru 2) Bir protonun etrafındaki elektrik alan çizgilerini çizin ve yönlerini açıklayın.

Çizim:

 1. Bir proton, +1 temel yüke sahip bir parçacıktır.
 2. Protonun etrafındaki elektrik alan çizgileri, protonun merkezinden dışarıya doğru uzanan hayali çizgilerdir.
 3. Bu çizgiler, her noktada elektrik alanın yönünü ve büyüklüğünü gösterir.
 4. Çizgiler birbirini kesmez.
 5. Çizgiler, alanın daha yoğun olduğu yerlerde daha yakındır.

Yön:

 1. Elektrik alan çizgileri, pozitif yüklerden dışarıya doğru, negatif yüklere doğru uzanır.
 2. Bir protonun yükü pozitif olduğundan, elektrik alan çizgileri protonun merkezinden dışarıya doğru uzanır.

Örnek Soru 3) Bir kapasitörün kapasitesini artırmak için ne yapılabilir? (Formül ve açıklayıcı cevap verin.)

Kapasitör kapasitesini artırmak için:

1. Plakaların Alanını Artırmak:

 • Kapasitör kapasitesi, plakaların alanı ile doğru orantılıdır.
 • Bu nedenle, plakaların alanı arttıkça kapasite de artacaktır.
 • Plakaların alanını iki katına çıkarmak, kapasiteyi de iki katına çıkaracaktır.

Formül:

C = ε * A / d

 • C: Kapasite (Farad)
 • ε: Yalıtkan malzemenin permittivitesi (Farad/metre)
 • A: Plakaların alanı (metre kare)
 • d: Plakalar arasındaki uzaklık (metre)

Örnek:

 • Bir kapasitörün plakalarının alanını 10 cm^2’den 20 cm^2’ye çıkarmak, kapasiteyi de iki katına çıkaracaktır.

2. Plakalar Arasındaki Uzaklığı Azaltmak:

 • Kapasitör kapasitesi, plakalar arasındaki uzaklık ile ters orantılıdır.
 • Bu nedenle, plakalar arasındaki uzaklık azaldıkça kapasite de artacaktır.
 • Plakalar arasındaki uzaklığı yarıya indirmek, kapasiteyi iki katına çıkaracaktır.

Formül:

C = ε * A / d

 • C: Kapasite (Farad)
 • ε: Yalıtkan malzemenin permittivitesi (Farad/metre)
 • A: Plakaların alanı (metre kare)
 • d: Plakalar arasındaki uzaklık (metre)

Örnek:

 • Bir kapasitörün plakalar arasındaki uzaklığı 2 mm’den 1 mm’ye indirmek, kapasiteyi iki katına çıkaracaktır.

3. Yalıtkan Malzemenin Permittivitesini Artırmak:

 • Kapasitör kapasitesi, yalıtkan malzemenin permittivitesi ile doğru orantılıdır.
 • Yalıtkan malzemenin permittivitesi arttıkça kapasite de artacaktır.
 • Daha yüksek permittiviteye sahip bir yalıtkan malzeme kullanmak, kapasiteyi önemli ölçüde artırabilir.

Formül:

C = ε * A / d

 • C: Kapasite (Farad)
 • ε: Yalıtkan malzemenin permittivitesi (Farad/metre)
 • A: Plakaların alanı (metre kare)
 • d: Plakalar arasındaki uzaklık (metre)

Örnek:

 • Bir kapasitörde kullanılan yalıtkan malzemenin permittivitesini 2’den 4’e çıkarmak, kapasiteyi iki katına çıkaracaktır.

Ek Bilgiler:

 • Kapasitör kapasitesi, Farad (F) cinsinden ölçülür.
 • Bir kapasitörün kapasitesini artırmak için birden fazla yöntemi aynı anda kullanmak mümkündür.
 • Kapasitör kapasitesini artırmak, kapasitörün daha fazla elektrik enerjisi depolamasına imkan tanır.

Örnek Soru 4) Bir pilin iki kutbu arasındaki gerilim 12 V olduğunda, bir elektronun potansiyel enerjisindeki değişim nedir?

Bir pilin iki kutbu arasındaki gerilim 12 V olduğunda, bir elektronun potansiyel enerjisindeki değişim -12 eV‘dir.

Hesaplama:

 • Potansiyel enerji değişimini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

ΔEp = -eV

 • ΔEp: Potansiyel enerji değişim (J)
 • e: Elektronun yükü (-1.602 x 10^-19 C)
 • V: Gerilim (V)

Verilenler:

 • V = 12 V
 • e = -1.602 x 10^-19 C

Hesaplama:

ΔEp = -(-1.602 x 10^-19 C) * 12 V

ΔEp = 1.9224 x 10^-18 J

Sonuç:

 • Bir elektron, pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna geçtiğinde, potansiyel enerjisi 1.9224 x 10^-18 J artar.
 • Bu, elektronun pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna doğru hareket etmesi için 1.9224 x 10^-18 J enerjiye ihtiyaç duyduğu anlamına gelir.

Not:

 • Potansiyel enerji, bir cismin konumundan veya durumundan dolayı sahip olduğu enerjidir.
 • Bir elektron, pilin negatif kutbundan pozitif kutbuna geçtiğinde, elektrik alan tarafından itilir ve bu nedenle potansiyel enerjisi artar.
 • Elektronun potansiyel enerjisindeki değişim, pilin voltajına eşittir.

Ek Bilgiler:

 • Elektron volt (eV), elektronun potansiyel enerjisini ölçmek için kullanılan bir birimdir.
 • 1 eV, bir elektronun 1 V’luk bir potansiyel farkına maruz kaldığında sahip olduğu potansiyel enerjidir.

Örnek Soru 5) Bir elektrik devresinde, bir dirençten geçen akımın yönünü belirleyen faktör nedir? (Elektriksel potansiyel farkı ile ilişkisini açıklayın.)

Bir elektrik devresinde, bir dirençten geçen akımın yönünü elektriksel potansiyel farkı (gerilim) belirler.

Akımın yönü:

 • Akım, yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akar.

Direnç ve gerilim arasındaki ilişki:

 • Bir dirençten geçen akım, gerilim ile doğru orantılı ve direnç ile ters orantılıdır.

Formül:

I = V / R

 • I: Akım (amper)
 • V: Gerilim (volt)
 • R: Direnç (ohm)

Örnek:

 • Bir devrede, bir direncin iki ucu arasında 12 V’luk bir gerilim varsa ve direnç 3 ohm ise, dirençten geçen akım 4 amper olacaktır.

Akımın yönünü belirleme:

 • Bir devrede, akımın yönünü belirlemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
 1. Devrenin gerilim kaynaklarını (pil, jeneratör vb.) belirleyin.
 2. Gerilim kaynaklarının polaritesini (pozitif ve negatif kutuplar) belirleyin.
 3. Yüksek potansiyel noktasını (pozitif kutup) ve düşük potansiyel noktasını (negatif kutup) belirleyin.
 4. Akımın yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru akacağını unutmayın.
 5. Dirençlerin yönünü, akımın yönüne göre belirleyin.

Ek Bilgiler:

 • Bir devrede, akımın yönünü belirlemek için ampermetre kullanılabilir.
 • Ampermetre, akımın yönünü ve büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.
 • Akımın yönü, devredeki diğer bileşenlerin (diyotlar, transistörler vb.) nasıl çalışacağını da belirler.

Diğer YKS Konularına web sitemizden ulaşabilirsiniz. Sorularınız için lütfen yorum bölümüne çekinmeden yazın. Başarılar dilerim.

Ücretsiz Rehberlik Almak İster Misin

Soru-Cevap Bölümü Açıldı! Tüm sorulara cevap veriyoruz.

TIKLA ve Üye Ol

yorum Yap